พนักงานผลิตปุ่มกดโทรศัพท์ชุมนุมนายจ้างจ่ายส่วนแบ่งน้อย

เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2553    เวลา   14.00  น.   พนักงานบริษัท โซนิกซ์  ไทย  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด    ตั้งอยู่ที่  19/1    หมู่   7   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี    ผลิตเกี่ยวกับปุ่มกดโทรศัพท์ ส่งบริษัทซันแอร์โรว์    จำกัด    มีพนักงานประมาณ    160   คน  ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างหญิง  ได้ชุมนุม    เมื่อนายจ้างประกาศโบนัสประจำปี  2553    เพียง  1.5  เดือน พร้อมกับมีเงื่อนไข ทั้งๆ  มีออรเดอร์จนผลิตสินค้าแทบไม่ทัน  และยังให้ลูกจ้างทำ  ทำงานล่วงเวลา ทุกวัน   โดยลูกจ้างได้ออกมารวมตัวกันบริเวณหน้าป้อมยามภายในบริษัทฯ   นอกจากนี้นายจ้างยังได้แจ้งให้ตำรวจในพื้นที่เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของลูกจ้างที่ชุมนุมหน้าโรงงาน
 
นายพรนารายณ์   ทุยยะค่าย   ประธานสหภาพแรงงานอินโด – รามา  เคมีคอลล์และเป็นกรรมการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้รับแจ้งจากลูกจ้างของบริษัทโซนิกซ์  ไทย  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด    ให้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน  ขณะเดียวกันก็ได้ประสานให้กรรมการบริหารงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  สหภาพแรงงานอื่นๆรับทราบและเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
 
เบื้องต้นนายพรนารายณ์   ได้ให้ลูกจ้างแต่งตั้งผู้แทนเจรจา  7  คน โดยลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องจำนวน  5  ข้อ    แต่ในขณะที่กำลังเตรียมความพร้อมและวางแผนการเข้าไปเจรจา  ฝ่ายนายจ้างได้ให้พนักงานธุรการเข้ามาพูดให้ลูกจ้างทุกคนกลับเข้าไปทำงาน  มิฉะนั้นจะทำตามระเบียบของบริษัทฯ 
หลังจากตัวแทนเจรจาทั้ง  7  คน ได้เข้าไปเจรจากับฝ่ายนายจ้างทั้งหมด  3   ครั้ง  แต่นายจ้างยังปฏิเสธข้อเรียกร้องของลูกจ้างพร้อมกับยุติการเจรจา   พร้อมกับให้ฝ่ายธุรการมาบันทึกภาพกลุ่มผู้ชุมนุมและกรรมการบริหารงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  ที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ชุมนุมหน้าบริษัทฯ  ทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียด
 
เมื่อนายจ้างยุติการเจรจา   และไม่อนุญาตให้ลูกจ้างกะดึกเข้าทำงาน นายบุญสม  ทาวิจิตร  ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   นางสาวธนพร  วิจันทร์  เลขาธิการ  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย    จึงได้ให้ลูกจ้างกะดึกเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้ตัวแทนเจรจาเขียนคำร้องยื่นพิพาทแรงงานต่อนายเอกพัฒน์    จำนงหมู่   เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี    ในเวลา  21.20  น.    พร้อมแต่งตั้ง  นายพรนารายณ์  ทุยยะค่ายและนางสาวธนพร  วิจันทร์เป็นที่ปรึกษา    
 
จากการสอบถามลูกจ้างรายหนึ่ง  เปิดเผยว่า   การที่ลูกจ้างลุกขึ้นมาชุมนุมกันครั้งนี้    ไม่ใช้เพียงการเรียกร้องโบนัสเพียงอย่างเดียว  แต่เพราะถูกกดดันและถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องกฎระเบียบของบริษัทฯ   เช่นการทำงานล่วงเวลา   หากลูกจ้างไม่ทำ บริษัทฯ จะให้เซ็นใบเตือน   และจะนำใบเตือน  การขาด   ลา   มาสาย ไปหักกับโบนัสปลายปีด้วย    
 
นงนุช   ไกรศาสตร์  นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี  รายงาน