“ผู้หญิงทำงาน สู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน”

1424841325939

เครือข่ายผู้หญิง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป และนโยบายแห่งรัฐ เนื่องในวาระ วันที่ 8 มีนาคม 2558 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์กรทำงานประเด็นผู้หญิง และผู้แทนจากหลายสาขาอาชีพ และ กลุ่มสตรีพิการ ร่วมกัน แถลงข่าว ประกาศเจตนารมณ์

นางสาวอรุณี  ศรีโต  ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าว 8 มีนาคม ของทุกปี ก็จะเป็นสัญลักษณ์ การต่อสู้ของแรงงานหญิงเพื่อความเสมอภาค ระหว่างเพศ ซึ่งหมายรวมถึงการต่อสู้สิทธิประชาธิปไตย และ สิทธิมนุษยชน ระบบสวัสดิการสังคมที่คำนึงถึงทุกคน

 

เนื่องในโอกาส 8 มีนาจะมาถึงพร้อมกับขบวนผู้หญิงทั่วประเทศ

ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนร่วมกันต่อสังคม ต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติและรัฐบาลในโอกาสนี้ คือ “ผู้หญิงทำงาน ต้องการคุณภาพชีวิตที่ชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อผู้หญิงและทกคน”

(1) ต้องบรรจุเรื่องสัดส่วนหญิงชายไว้ในรัฐธรรมนูญ ปละ กฎหมายต่างๆ โดยผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน มีสัดส่วนหญิง ชาย 50=50 ทั้งในโครงสร้างทางการเมืองทุกระดับ

(2) ต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แรงงานทั้งหญิงชายที่มาทำงานต่างถิ่นต้องได้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนทางการเมืองในพื้นที่ที่ทำงานอยู่

(3) ต้องมีมาตรการเด็ดขาด ห้ามมีการเลิกจ้างคนท้อง และ ส่งเสริมนโยบายให้เงิน อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ

(4) รัฐต้องรับรองอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ …ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา

(5) ส่งเสริมหลักประกันในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับผู้หญิงอย่างมีคุณภาพ

(6) ผู้หญิงต้องมีความมั่นคงในการทำงาน ไม่ถูกเลือกปฎิบัติ ไม่ถูกคุกคามทางเพศในทำงาน และมีมาตรการคุ้มครอง ฟื้นฟูและเยียวยา ผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศในพื้นที่สาธารณะ

(7) คัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ

(8) คัดค้านการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางสาวอรุณี  ศรีโต  กล่าวต่อว่า  ท้ายสุดนี้ ก็ขอให้ผู้เข้าร่วมในวันนี้ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเครือข่ายรับรู้รับทราบว่าวันที่ 8 มีนาคม ที่จะมาถึงนี้ ขอให้พี่น้องมาร่วมกันเดินรณรงค์ ให้มากๆ และ เพื่อเป็นวันรำลึกถึงการรวมพลังการต่อสู้ แรงงานหญิงคือผู้สร้างโลก สิทธิผู้หญิง คือ สิทธิมนุษยชน พวกเราเรียกร้อง สิทธิประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ความเสมอภาคระหว่างเพศ และ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนทำงานหญิง และ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกๆคน

นักสื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน