ผู้นำแรงงานแนะรบ.ใหม่อย่าเห็น ก.แรงงานเป็นที่ฝึกงานรมต.

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แนะ รัฐบาลใหม่ ปู 1 อย่าเห็นกระทรวงเป็นที่ฝึกงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  ได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายที่เกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน ที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เช่น การปรับเพิ่มค่าแรงให้กับแรงงานขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศทันที และผู้ที่จบปริญญาตรีมีเงินเดือน 15,000บาท ถ้ารัฐบาลใหม่ทำได้ก็เป็นผลดีกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานจะทำให้จะทำให้ผู้ใช้แรงงานลืมตาอ้าปากได้ ส่วนนายจ้างยังมีการวิจารณ์เรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกันอยู่จะเห็นได้ว่า จากค่าจ้างขั้นต่ำที่ 215 บาท กระโดดขึ้นเป็น 300 คิดเป็น 40-50% นายจ้างอาจทำไม่ได้ อาจจะต้องมีการปิดกิจการ หรือย้ายฐานการผลิต เป็นปัญหาที่ตามมากระทบกับผู้ใช้แรงงานที่จะต้องตกงานอันนี้ คือ ผลกระทบโดยตรง 
 
ส่วนความคิดเห็นเรื่องนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิง ถือว่า ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องมีระบบการบริหารจัดการ การนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร และหลักการของผู้นำ มุมมองต้องกล้าคิด กล้าทำ ไม่ใช้ไปฟังเสียงของใครที่จะมาบ่งการ
 
เรื่องรัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงาน ที่จะเข้ามาดูแลกระทรวงแรงงานนั้น ก่อนอื่นต้องมีคุณสมบัติในตัวรัฐมนตรี เช่น ต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านแรงงานเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้แรงงานจริงๆ และเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง ลูกจ้าง ต้องมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถเข้าพบได้ เพื่อจะได้ชี้แจ้งปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้แรงงาน ต้องไม่ใช่นำนักวิชาการเข้ามาฝึกงาน
 
สิ่งที่รัฐมนตรี ต้องทำแบบเร่งด่วน ที่ต้องรีบแก้ไขคือ 1.ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่ำ รายได้ที่เหลื่อมล้ำ, 2. เรื่องของอนุสัญญา องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่87,98 เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว เจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง,  3.ปัญหาเรื่องกฎหมายต่างๆที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ส่วนเรื่องที่ค้างมาจากรัฐบาลที่แล้วก็ควรนำมาผลักดันและสานต่อเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
 
ประสิทธิ์  วิจิตรไพบูลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน