คสรท.เน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ชูสร้างความเข้มแข็ง

2016-02-12 10.48.56

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชู 4 ยุทธศาสตร์เดิม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย จัดตั้งขบวนสร้างพลัง ดันการศึกษาของแรงงาน รวมคนองค์กร งบประมาณ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ มาครบ 3 ปี คือ เมษายน 2556 – มกราคม 2559  คสรท. และเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ของ คสรท. ในรอบ 1 ปี รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน  และร่วมประเมินสถานการณ์แรงงานปัจจุบันและปรับทิศทางและแผนการทำงานเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  กล่าวการทำงานยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรซึ่งต้องมีการมาวางแผนการทำงานในปี 2559 และประเด็นต่างๆที่ คสรท.ต้องทำ เช่น พรบ.ประกันสังคม  พรบ.แรงงานสัมพันธ์ เรื่องค่าจ้าง เรื่องความปลอดภัย  และการละเมิดสิทธิแรงงาน อย่างสหภาพแรงงานซันโคโกเซฯที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องร่วมกันแก้ไข และกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ คสรท.ร่วมกันผลักดัน มีหลายข้อที่ต้องร่วมกันแก้ไขผลักดันและมีข้อจำกัดกับแรงงาน และการวางแผนกิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการจัดทอดผ้าป่า เพื่อทำกิจกรรมเฉพาะหน้าและการบริหารจัดการขององค์กร และคสรท.จะมีการขยายเครือข่ายสมาชิกอย่างไรในการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ เราต้องสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเอกภาพด้วยตัวเราเอง และกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำ

2016-02-12 10.47.53

จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ดำเนินจัดกิจกรรมในปี  2558 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 1. กิจกรรมระดับสากล ปี 2558
  • วันกรรมการสากล 1 พฤษภาคม 25588
  • วันความปลอดภัยแห่งชาติ (10 พฤษภาคม)
  • วันงานที่มีคุณค่า Decent Work (7 ตุลาคม )
  • วันแรงงานข้ามชาติ 18 ธันวาคม 2558
 2. กิจกรรมการละเมิดสิทธิแรงงาน
 3. กิจกรรมด้านปฏิรูปแรงงาน

3.1)       การจัดตั้งธนาคารแรงงาน

3.2)        จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

3.3)        คัดค้าน พ.ร.บ.ชุมนุม

3.4) การเลือกตั้งในสถานประกอบการ

และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด แต่บางเป้าหมายยังไม่มีความชัดเจนในการรายงาน และมีเวทีให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะมองไปข้างหน้าการทำงานของ คสรท.

อ.ศักดินา  ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านแรงงาน กล่าวแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี  ยุทธศาสตร์ไม่ใช่ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แต่เป็นของขบวนการแรงงานหากเราสามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงแรก 1-2 ปี และ3-5 ปี จะเสนอโดยภาพรวมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยังทำงานตามกรอบที่วางไว้ ไม่มีประเทศใดที่มีความเข้มแข็งโดยไม่มีขบวนการแรงงานเข้าไปมีส่วนในการขับเคลื่อน แต่ในแผนที่เราทำมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด แต่ละยุทธ์มีเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวต้องนำมากล่าวดูว่าเราจะไปตามทิศทางหรือไม่เพื่อเพิ่มหรือปรับ เราต้องกำหนดตัวชี้วัดแต่ในนี้มองไม่เห็นมีแต่ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 3 การรายงายไม่สอดคล้องเราต้องวางกิจกรรมเพื่อการทำงานตามกรอบ ซึ่งปีนี้อยู่ในช่วงปีที่ 2 เราต้องมีชุดความคิดออกมา เดิมเป็นเสรีนิยม คือ ชุดความคิดอุปถัมภ์ เราจะทำอย่างไรให้เกิดชุดความคิดสังคมนิยม เราต้องเปลี่ยนในหลักสูตรความคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนด้านนโยบายด้านแรงงาน และการคุ้มครอง ซึ่งมีหลายเรื่องต้องอาศัยการมีส่วนร่วม และกำหนดจากขบวนการแรงงาน ซึ่งเป็นภาระกิจของคนงานทุกกลุ่มในการผลักดันร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกาะติดตามเป้าหมาย การจัดตั้งที่เกาะติดและการทำงาน คสรท.ต้องนำโอลุคเข้ามาอยู่ในแผนนี้ให้ได้ ซึ่งคนทำงานก็เป็นคนของ คสรท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เกาะติดเป้าหมายอย่างชัดเจน รายงานทำมาครบทุกเป้าหมาย และการพึ่งพิงตนเองต้องไม่ทำแค่เพียงทอดผ้าป่า เราต้องขยายการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์

2016-02-12 10.49.45

นายสมศักดิ์  โกศัยสุข ประธานมูลนิธิแรงงานสมศักดิ์ โกศัยสุข กล่าวเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก วันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงสังคม จากเสรีนิยมเป็นสังคมนิยม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เป็นองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม รัฐธรรมนูญเปลี่ยนมาตั้งแต่ 2475  แต่เกษตรกร ชาวนา แรงงาน ก็ยังจนเหมือนเดิม หรืออาจจะจนกว่าเดิม เพราะเราต่างจากทุน เราต้องเชื่อในทฤษฏีความเชื่อของเรา หลักคิดเป็นสิ่งสำคัญกฎหมายทำให้เราแยกแต่เราไม่แยกเขาจะทำอะไรเราได้ ตอนนี้เราเดินมาถูกทางแล้ว จะเป็นใครก็ได้หากมีจิตสำนึกรับใช้มวลชนชั้นกรรมาชีพ เมื่อก่อนไม่มีกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายออกมาควบคุมเราทั้งนั้น เราต้องทำสังคมให้เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตย แต่ตอนนี้ทำให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ให้มีความเสมอภาคเหมือนกันทั้งหมด เราต้องเรียกร้องกับรัฐให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการ ผู้นำต้องคิดให้มากขึ้นไม่ใช่คิดเฉพาะในโรงงาน การต่อสู้เราต้องสู้จนตาย เราต้องปรับความคิด ในขบวนการแรงงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ดูเข้มแข็งกว่าอีกหลายกลุ่มที่อ่อนแอ

นายบัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผู้อำนวยการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงคุณภาพของยุทธศาสตร์ที่ 4 มีความเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง ส่วนยุทธศาสตร์อื่นๆยังไม่ค่อยชัดเจนการดำเนินกิจกรรมและผลการดำเนินงานเป็นมาอย่างไรมีความคืบหน้า ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการดำเนินงานเยอะมากแต่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนมากเป็นการยื่นหนังสือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับโอลุค ซิ้ว และSC(เอซิล) โดยส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ คสรท. การฟื้นฟูสหภาพแรงงานเราควรทุ่มเทกับองค์กรที่มีอยู่มากกว่าไปขยาย เพื่อเป็นการอุ้องค์กรเก่าไว้ ต้องมีการสำรวจเครือข่าย คสรท.  การรวมตัวของอุตสาหกรรม เป้าหมายที่ 3 ที่เห็นชัดคือการจัดการศึกษาให้คนงาน ซึ่งทำชิ้นส่วนยายยนต์ของ BMW แล้วจึงนำเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน BMW

นายชฤทธิ์  มีสิทธิ์ นักกฎหมาย กล่าวการทำแผนยุทธ์ศาสตร์ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนงานแต่เป็นวิถีของคนทำงานชั้นสูง วิถีชีวิตเราคือคนงานต้องทำงาน เป้าหมายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จริงๆแล้วมีพื้นที่สื่อมานาน อย่างปัญหาของสหภาพแรงงานซันโคโกเซฯ ที่ไปอยู่ที่กระทรวงแรงงาน เราต้องทำงานกับฐาน ต้องสร้างนักจัดตั้ง นักคิด เพื่อเชื่อมร้อยการทำงาน  และการทำยุทธ์ศาสตร์ คสรท.จะเป็นช่วงกี่ปีเราต้องมีจุด การทำงานของเราอิสระมากเกินไปหรือไม่ถ้าดูจากแผนกิจกรรมจะเห็นว่าต่างกัน ซึ่งความเป็นจริงกรอบการรายงานต้องเหมือนกัน เช่น กิจกรรม เป้าหมาย แผน ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เราต้องดูว่าจัดกี่ครั้งได้กลุ่มเป้าหมายกี่คน และยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาอบรมให้ความรู้กับพวกเราทุกคน

นายสาวิทย์  แก้วหวาน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส) กล่าวสรุปว่าให้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กลับไปดูแผน กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและต้องทบทวนการทำกิจกรรมแผนยุทธ์ศาสตร์ มีการนำเสนอไม่ชัดเจน

ข้อเสนอ – มีความมุ่งมั่นเพียงพอหรือเปล่า – ต้องมีอัตวิสัย  – ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  – สังคมจะเป็นประชาธิปไตยเข้มแข็งได้ขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็ง  – ต้องมีจุดยืนเป็นของเราเองต้องยึดมั่นในชนชั้นของเรา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้มีมติครั้งสำคัญถือเป็นพัฒนาการการต่อสู้ทางการเมือง โดยมีการสรุปบทเรียนว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาคนงานต้องต่อสู้กับการขูดรีด ความไม่เป็นธรรมทั้งปวง จากกลไกของรัฐ ยากลำบาก จะเรียกร้องยื่นข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย หรือเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามหลักสากลอย่างกรณี อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรองที่ต้องได้รับการสนับสนุนคุ้มครองจากรัฐ กว่า 60 ปีที่อนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ออกมา และคนงานก็พยายามเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ไม่รัฐบาลไหน ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง หรือจากรัฐประหาร ต่างเห็นตรงกันว่าไม่รับรอง และกฎหมายอีกหลายฉบับเช่น พรบ.ประกันสังคม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พรบ.ความปลอดภัย สิ่งที่คนงานเรียกร้องแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะคนและกลุ่มคนที่กุมอำนาจบริหารประเทศ “เขาไม่ใช่ชนชั้นคนงาน” ดังคำที่แรงงานเอ่ยกันบ่อยในหมู่คนงานว่า “ชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็แน่ไซร้ย่อมรับใช้ชนชั้นนั้น” ดังนั้นที่สุดแล้วแรงงานต้องมีอำนาจทางการเมือง ต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตนเอง

ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานโดยการเสนอของ “คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบวนการแรงงานไทยก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม” เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ตจะต้องยกระดับการต่อสู้ทางการเมือง และเห็นว่าปัจจุบันมีผู้นำแรงงานอาวุโสที่มีแนวคิดทางการเมืองได้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้แล้วคือนายสมศักดิ์ โกศัยสุข เป็นหัวหน้า “พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย” ซึ่งก่อนหน้านี้องค์กรสมาชิกของ คสรท.คือ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้มีมติสนับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยไปแล้ว ดังนั้น คสรท.จึงควรมีความชัดเจน ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางอย่างเป็นประชาธิปไตย และหลังจากนั้นประธาน คสรท.นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ขอมติจากที่ประชุม และมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตย ส่วนรูปแบบ วิธีการ และแผนงานการสนับสนุน มอบให้คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ไปดำเนินการเพื่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป..

                                                    นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่