ประชุมกธ.วิสามัญร่างประกันสังคมไม่คืบ

ตัวแทนแรงงานบ่นประธานที่ประชุมแกล้งมองไม่เห็นมือคนงานยกขออภิปรายร่าง ส่วนส.ส.ตัวแทนกรรมาธิการฯปล่อยเกรียว่างลดบทบาท หวังรวบหัวรวบหางสรุปตัดตอนทันการยุบสภาฯ ให้แรงงานข้าราชการว่ากันไป ซ้ำไม่บันทึกความเห็นแย้งของแรงงาน เตรียมนัดแถลงข่าวแจงชำแหละผลประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯให้สังคมรับรู้ 12 มีนาคม นี้  

วันนี้ (7มีนาคม 2554) คณะกรรมการผลักดันนโยบายร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. …. (ฉบับที่..) ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังการสรุปการประชุมของตัวแทนแรงงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ….ซึ่งมีนายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย และทีมที่ปรึกษา

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตียเล่าว่า จากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ 2ครั้งพบว่า การประชุมร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (สปส.)มีการพิจารณาไวมาก และไม่มีการหยิบร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมที่ได้มีการรับหลักการพร้อมๆกันอีก 3ร่างมาพิจารณาไปพร้อมๆกันไปด้วยแม้ว่าทางตัวแทนแรงงานและที่ปรึกษาจะพยายามยกมือขออภิปราย ประธานที่ประชุมก็จะทำเป็นมองไม่เห็นทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับกรรมาธิการฯชุดนี้จะเร่งให้ร่างมีการพิจารณาจบลงอย่างรวดเร็วอาจด้วยเหตุผลประเด็นใกล้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเข้ามา เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องกฎหมายประกันสังคมในการให้ความคุ้มครองครอบครัวผู้ประกันตน สามี หรือภรรยา และบุตร ซึ่งประเด็นนี้ในส่วนของกรรมาธิการฯฝ่ายแรงงานยังขอแขวนไว้ เพราะเห็นว่าระบบประกันสังคมเองยังมีปัญหาทั้งโครงสร้างการบริหาร และการบริการ รวมถึงประเด็นที่มีการเสนอให้นำงบประมาณจากกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) หากไม่มีความพร้อมการโอนคน 5ล้านคนมาอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะมีปัญหา

นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า การที่จะมีการขยายความคุ้มครองครอบครัวผู้ประกันตนอาจต้องคิดเช่นกัน เพราะชีวิตของคนงานไม่แน่นอนเกิดการเลิกจ้าง หรือเสียชีวิต สิทธิครอบครัวจะเป็นอย่างไร ยังคงอยู่ในระบบประกันสังคมหรือว่าขาดสิทธิ แล้วจะกลับไปใช้สิทธิของสปสช.ได้หรือไม่เพราะทางสำนักประกันสังคมนำเงินมาจากกองทุนสปสช. เรื่องโครงการและการบริหารจึงจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสอดคล้อง ส่วนการบริการหลายประเด็นสปสช.ดีกว่าสปส.ด้วยอันนี้ต้องมีการปรับระบบซึ่งเป็นงานบริหาร ซึ่งบางประเด็นในร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับรัฐบาลนี้ ยังมีการเพิ่มอำนาจข้าราชการในการบริหาร เช่นเรื่องของการขยายการคุ้มครองลูกจ้างในระบบข้าราชการ มีการเปิดให้สามารถออกเป็นกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นในการที่จะนำลูกจ้างของรัฐเข้าสู่ระบบประกันสังคม ให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้เข้าสู่ระบบหรือไม่ ข้อสังเกตที่ตนเห็นคือ 1. ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นกรรมาธิการมีบทบาทน้อยมากในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ประกันสังคม 2. ไม่มีการบันทึกข้อเสนอที่ขัดแย้งของฝ่ายกรรมาธิการฯ ฝ่ายแรงงานอันนี้เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมไม่บันทึกข้อความเพื่อให้เกิดความเห็นต่าง และประเด็นการขอแขวนบางมาตรา ประธานที่ประชุมจะเสนอให้สงวนความคิด ซึ่งบอกว่าไม่ต่างกับการแขวนร่างบางมาตรา ทั้งที่การแขวนไว้เพื่อการนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้งกับการสงวนสิทธิการอภิปรายหมายถึงผู้ที่สงวนต้องเข้าไปอภิปรายชี้แจงในที่ประชุมสภา จึงสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวแทนแรงงานที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการฯอย่างมาก เพราะที่ปรึกษาที่เข้าไปยกมือเท่าไร ประธานที่ประชุมก็แสดงท่าทีชัดเจนว่ามองไม่เห็นจนบางครั้งเราต้องยกมือบอกประธานให้ที่ปรึกษาได้เสนอความคิดเห็น เวทีเหมือนให้ตัวแทนแรงงานนำเสนอ และให้ตัวแทนรัฐที่เป็นเลขาสำนักงานประกันสังคมคอยที่จะต้านทางความคิดโดยมีประธานคอยตัดบทให้ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมผ่านๆไปก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการจัดแถลงข่าวเพื่อชำแหละกรรมาการวิสามัญร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการประชุมร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. ในฐานะตัวแทนแรงงานที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ในวันที่ 12มีนาคม 2554เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////