ประกันสังคมลิดรอนสิทธิ เสนอทบทวนกฎหมายรอง

2015-08-11 11.19.10

คปค.ระบุการจัดทำกฎหมายรองประกันสังคมฉบับใหม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนหลายอย่าง เสนอตั้งผู้แทนผู้ประกันตนร่วมพิจารณา

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)จัดแถลงข่าวเรื่อง “แก้ทั้งทีไม่ได้ดีอย่างที่คิด” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ห้องศรีศุภราช โรงแรมกานต์มณีพาเลส กรุงเทพฯ เพื่อแสดงท่าทีต่อการพิจารณาจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติประกันสังคมหรือกฎหมายรอง

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่าย คปค. กล่าวว่า พ.ร.บ.ประกันสังคมผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ได้ตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัตฺิ 2 คณะเพื่อพิจารณากฎหมายรอง 17 ฉบับ โดยการพิจารณาผ่านมากว่าครึ่งทางแล้ว และมีหลายประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประกันตนที่รวมตัวกันในนาม คปค.โดยมีหลายอย่างที่ลิดรอนสิทธิประโยชน์เดิม ทั้งนี้เพราะในการพิจารณากฎหมายรองขาดตัวแทนของผู้ประกันตนหลายฝ่ายเข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายราชการและฝ่ายนายจ้าง มีตัวแทนบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเพียง 2 คน

นางสาวอรุณี ศรีโต ตัวแทนแรงงงานนอกระบบ กล่าวถึงประเด็นการลิดรอนสิทธิลูกจ้างทำงานบ้านว่า ในชั้นการพิาจารณาจัดทำกฎหมายลูกมีการตัดสิทธิลูกจ้างทำงานบ้านไม่ให้เข้าประกันสังคม มาตรา 33 ทั้งที่ในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งมีจำนวนกว่า 2 ล้านคนให้ได้เข้าระบบประกันสังคม และยังมีประเด็นความไม่เท่าเทียมเรื่องเงินค่าทำศพที่ ม.40 ได้เพียง 2 หมื่นบาท ขณะที่ ม.33 ได้ 4 หมื่นบาท ส่วนเรื่องชดเชยการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ใน ม.40 ต้องนอนโรงพยาบาลหรือมีใบแพทย์ 3 วันจึงจะได้ และได้เพียง 200 บาทต่อวันซึ่งต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

ขณะที่นายบัณฑิต แป้นวิเศษ ตัวแทนองค์กรที่ทำงานด้านแรงงงานข้ามชาติกล่าวว่า แม้ใน พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่จะให้สิทธิกลุ่มแรงงงานข้ามชาติได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อไม่ทำงานต่อและต้องการกลับประเทศ แต่ก็ยังติดเงื่อนไขว่าจะต้องทำข้อตกลงร่วมกับประเทศต้นทาง

2015-08-11 11.21.08

ทั้งนี้ทาง คปค.แสดงความกังวลต่อการพิจารณาจัดทำอนุบัญญัติที่่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตนหลายฝ่าย ทำให้หลายประเด็นแทนที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันมากขึ้น กลับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขการเข้าถึงสิทธิและลิดรอนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน จึงเสนอต่อกระทรวงแรงงงาน เพื่อให้มีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุงแนวทางการพิจารณาและจัดทำอนุบัญญัติกฎหมายประกันสังคมให้ตรงกับเจตนารมณ์และหลักการปฏิรูปประกันสังคม และให้มีการแต่งตั้งผู้แทนจากผู้ประกันตนจากเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานจำนวน 3 คนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน