บ.จิบูฮินจัดสวัสดิการให้เหมาค่าแรง

เมื่อวันที่ 21มกราคม 54 สหภาพแรงงานกลุ่ม อีชูชุมีการประชุมประจำเดือนครั้งแรกในปี54 ที่สนง.สหภาพแรงงานอีชูชุและอะไหล่แห่งประเทศไทย สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปารการ เป็นการรายงานกิจกรรมในรอบเดือนของกลุ่มสหภาพแรงงานฯ นาย ภัทรกร เจริญมิ่งขัวญ  ประธานสหภาพแรงงาน จิบูฮิน กล่าวรายงานกิจกรรมที่ร่วมประชุมกับบริษัทในกรณีการจ้างงานเหมาช่วง Subcontract  ว่าในขณะนี้บริษัทจิบูฮินประเทศไทยได้ให้ สิทธิประโยชน์และ สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าข้าว ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ  ค่ากะ เท่ากับที่พนักงานประจำได้รับ ยกเว้นกรณี สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทยังไม่ให้สวัสดิการส่วนนี้กับพนักงานSubcontract 

จากการประชุมร่วมกับบริษัทในเรื่องนี้ ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมผู้บริหารที่ให้สวัสดิการและค่าจ้างพนักงานSubcontractที่เท่าพนักงานประจำ บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 

ธีรวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน