บุก..ทวงข้อเรียกร้องนายกแก้ปัญหาแรงงาน

คสรท.

คสรท. สุดทนยื่นข้อเรียกร้องตั้งแต่เมษายน ยังนิ่งไม่ตอบไม่แก้ ด้านครม.อนุมัติโครงการลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคสรท. กับกลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานกว่า 50 คน ได้เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ของรัฐบาล ฝั่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาล

นางสาววิไลวรรณ ประธาน คสรท.กล่าวว่า ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีมติร่วมกันกับสรส. เพื่อติดตามหนังสือข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 จำนวน 6 ข้อ เพื่อให้ทางนายกแก้ไขปัญหา เนื่องจาก 1 พฤษภาคมวันกรรมกรสากลที่ผ่านมา ที่ทั่วโลกมีผู้ใช้แรงงานออกมาเฉลิมฉลองกันทุกปี และมีการนำเสนอประเด็นปัญหาให้กับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ให้มีการดำเนินการแก้ไข ซึ่งทางคสรท. และสรส.ได้มีข้อเสนอไปแล้ว ดังนี้

1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้กลไกของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน เป็นส่วนช่วยให้คนงานเข้าถึงสิทธิ ซึ่งมีการเรียกร้องมากว่า 24 ปีแล้ว

2. รัฐต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่รัฐต้องดูแล

3. รัฐต้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาทให้เท่ากันทั่วประเทศ เพราะถือว่าอำนาจการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นของรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่ต้องกำหนดปรับขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ

4. รัฐต้องปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ให้เกิดขบวนการมีส่วนร่วม เกิดขบวนการตรวจสอบ เรื่องการใช้เงินที่ไม่โปร่งใส ซึ่งทางคสรท.ได้มีการยื่นเรื่องให้กับทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง

5. รัฐต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน เกิดการคุกคาม และการเลิกจ้างสหภาพแรงงานในรูปแบบต่างๆในช่วงของการยื่นข้อเรียกร้อง เจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีการละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงาน

6. รัฐบาลต้องดำเนินการจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้ต่ำ ที่มีปัญหาด้านฐานะการเงิน ซึ่งธนาคารแรงงานนี้จะมีบทบาทส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานสามารถกู้เงินได้ในดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้เงินไปประกอบอาชีพในช่วงตกงานหรือมีปัญหา

ข้อเสนอทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่สำคัญกับผู้ใช้แรงงาน และครอบครัว พ่อ แม่พี่น้องลูกที่อยู่ในต่างจังหวัด การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นความจำเป็นเรื่องปากเรื่องท้องของผู้ใช้แรงงาน จึงจำเป็นต้องปรับให้เท่ากันทั่วประเทศ การยื่นข้อเรียกร้องได้มีการยื่นมาหลายครั้งแล้วและขอยืนยันว่าเป็นอำนาจตัดสินของนายกรัฐมนตรีในการที่จะเสนอปรับขึ้นค่าจ้าง

Untitled-5

ในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ทีประชุม อนุมัติหลักการโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้โดยสมัครใจ คือ ว่างงานหรือผู้ที่มีรายได้รวมปีละไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมเปิดเผยรายได้การถือครองทรัพย์สิน เจ้าหนี้ และหนี้สิน เพื่อแสดงตนว่า มีรายได้น้อย สมควรที่รัฐต้องช่วยเหลือ กำหนดให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย สนใจลงทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย สำหรับปี 2559 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 นี้ สำหรับปีถัดไปจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม กำหนดให้อยู่ในช่วงวันที่ 1 -30 กันยายน โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะออกมาเป็นประกาศ และระเบียบต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน