บริษัทสุปราณี และโอเรียนเอ็มบรอยเดรี่ จัดอบรมความปลอดภัยฯให้เพนักงาน

เมื่อวันที่   30  พฤศจิกายน 2553 และวันที่   10  ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทสุปราณี ยูเนี่ยนจำกัด บริษัทโอเรียนตังเอ็มบรอยเดรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั้ง  2  บริษัทในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีอยู่  4  ข้อ  คือ 1. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร, ไฟฟ้าการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ และ 4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน โดยมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)ระดับหัวหน้างาน  4  คน และอีก  1  คน ฝ่ายการเงินมาให้ความรู้เรื่องกองทุนเงินทดแทน โดยได้แจกเอกสารให้พนักงานที่เข้าร่วมอบรมอ่านจากนั้นขอเอกสารคืนหลังจากจบการอบรม  จป.ทั้ง  4  คน  ได้แบ่งในแต่ละหัวข้อให้ความรู้  โดยอ่านตามเอกสารทุกตัวอักษรที่แจกพนักงาน   ในเรื่อง กองทุนฯพอจะมองเห็นภาพ และพอเข้าใจอยู่บ้างจากเอกสารที่แจก
 
ทั้งนี้ได้มีเสียงสะท้อนจากพนักงานที่เข้าร่วมอบรมบอกว่า การอบรมแบบนี้ เหมือนมีแค่คนมาอ่านหนังสือให้ฟังทำให้มองไม่เห็นภาพ  ข้อมูลจป.ยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้เท่าที่ควร น่าจะให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน และนำเรื่องอุบัติเหตุจริงๆมาประกอบการอบรม  เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นกรณีศึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน เรื่องเวลาก็น้อยไปยังคิดว่าไม่ความเพียงพอ  บางคนที่เคยเข้าร่วมอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานในกลุ่มพื้นที่ พอมีพื้นฐานก็เข้าใจ ถามว่าบริษัทฯน่าจะจัดร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานฯ หรือให้มีการจัดวิทยากรมาให้การศึกษา ซึ่งข้อมูลทางกลุ่มดีกว่า สร้างความเข้าใจได้มากกว่า รวมทั้งยังมีเอกสารให้ติดกลับไปศึกษาหาความรู้ เป็นข้อมูลที่บ้านได้ด้วย ไม่มีการขอคืนเหมือนกับการอบรมให้บริษัทฯ แต่ก็ไม่สามารถที่จะให้การศึกษากับพนักงานในโรงงานแห่งนี้ทุกคนได้เหมือนบริษัทจึงอยากให้บริษัทได้นำแนวทางนี้ไปขอให้ทางกลุ่มเข้ามาช่วยอบรมให้กับพนักงานน่าจะ ได้ความรู้ชัดเจนในประเด็น และเข้าใจมากกว่า  มีประโยชน์ ต่อผู้ใช้แรงงาน 
 
อรัญญา    ไชยมี นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม รายงาน