บริษัทวาย เอส ภัณฑ์ ชวนถกค่าแรงลูกจ้าง SUB

DSC09946

สหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ ชงเรื่องให้บริษัทรับลูกจ้างเหมาค่าแรงเป็นลูกจ้างประจำ หวังช่วยให้บริษัทได้มีแรงงานฝีมือไม่ต้องรับคนใหม่มาฝึก

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน พ. ศ. 2558 บริษัทวาย เอส ภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมหารือกับกรรมการลูกจ้างสหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์ เข้าหารือเรื่องสวัสดิการรับเหมาค่าแรง ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 11/1 ในกรณีที่สถานประกอบการกิจการจะต้องให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง(SUB CON TRACT)ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฎิบัติ ซึ่งทางบริษัทได้มีการพูดคุยกับทางสหภาพแรงงาน เพื่อหาแนวทางทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ทางบริษัทยังไม่มีข้อสรุปเรื่องมาตรา 11/1ในการจัดสวัสดิการที่เท่าเทียมกับพนักงานประจำทางสหภาพจึงได้เสนอแนวทาง เพื่อหาทางออก ดังนี้

  1. ปรับพนักงาน SUB CON TRACT ให้เหลือ 20 % ของพนักงานประจำ YSP
  2. มีการปรับพนักงาน SUB CON TRACT ทุกปี โดยให้มีการสอบปรับสถานะภาพเป็นพนักงานประจำ
  3. ให้มีโครงการสมัครใจลาออกพร้อมจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ซึ่งนายวินัย  ติ่นโตนด ประธานสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์  กล่าวว่า ตั้งแต่หลังเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมาทางบริษัท SUB CON TRACT ทั้ง  3 บริษัท ไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม มีแนวทางในการลดพนักงาน SUB CON TRACT ลงโดยการเปิดโครงการสมัครใจลาออกในเดือน พฤษภาคม มีโครงสมัครใจลาออก 50 คน มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. พนักงานที่เข้ารับโครงการต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้น
  2. สิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

– ตามกฎหมาย 90 วัน (3เดือน)

– ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน (1เดือน)

– เงินพิเศษ 30 วัน (1 เดือน) รวม  5.9 (150 วัน)*300 บาท = 45,000 บาท

ปัจจุบันลูกจ้าง SUB คงเหลือจำนวน 332 คน คิดเป็น 16.30% ของพนักงานทั้งหมดของ บริษัท  และทั้งนี้ทางสหภาพแรงงานได้เสนอต่อทางบริษัทด้วยว่า หากต้องการรับรับลูกจ้างเพิ่มให้พิจารณาจากคนงานรับเหมาค่าแรงที่ทำงานก่อน เพราะรู้งานอยู่แล้ว

นักสื่อสารแรงงานสหภาพแรงงานวาย  เอส ภัณฑ์ รายงาน