นายจ้างเน้น! แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2554  เวลา 13.30  น. Mr. Tsueharu  Umezawa   กรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  บริษัทสหกิจวิศาล  จำกัด  ได้มีโอกาสต้อนรับนายส่งศักดิ์  รูปแก้ว    แรงงานจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการ TO  BE  NUMBER  ONE  จากบริษัทฟูรูกาวา  เม็ททัล  ( ไทยแลนด์ )  จำกัด   ( มหาชน )  เพื่อมาให้คำแนะนำพร้อมกับดูภาพรวมในการดำเนินจัดตั้งชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา  
 
นายวัชระพงษ์    วงศนุรักษ์    กรรมการชมรมฯ     เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดและพบลูกจ้างที่มีปัสสาวะสีม่วง  3  ปีติดต่อกัน   จึงได้ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไข  ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งชมรมฯ ขึ้นและ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  เช่นการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในบริษัทฯ  กิจกรรมเต้นแอร์โรบิค    การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับลูกจ้าง   ซึ่งทุกกิจกรรมได้มีลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจเป็นจำนวนมาก
 
นายส่งศักดิ์  รูปแก้ว   เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า   การจัดตั้งชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  เป็นโครงการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยู่ในเวลานี้  โดยเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชน  ซึ่งมีความเสี่งสูงและจากการดูภาพรวมของการจัดกิจกรรมที่ทางชมรมฯ ได้จัดขึ้นถือว่าทำได้ดีมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการมีแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการและทางผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  และหวังว่าทางบริษัทฯ จะส่งชมรมเข้าประกวดในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ ต่อไป   
 
นายชัยมงคล  เอี่ยมสำราญ  ประธานชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  จากบริษัทฟูรูกาวา  เม็ททัล  ( ไทยแลนด์ )  จำกัด   ( มหาชน )       เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ฝ่ายผู้บริหารเห็นความสำคัญของลูกจ้างและให้โอกาสในการบำบัดลูกจ้างที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแทนการเลิกจ้าง  เพราะถ้าหากผู้บริหารเลิกจ้างลูกจ้างที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะทำให้เป็นปัญหากับสังคมขยายออกไป    และการตั้งชมรมฯ ขึ้นมายิ่งจะทำให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการลดน้อยลง  เนื่องจากลูกจ้างได้รับรู้ข่าวสารและพิษภัย  โทษของยาเสพติดมากขึ้นและหากมีลูกหรือญาติของลูกจ้างยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะได้เข้ามาปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขได้โดยทันที   และหวังว่าจะได้เห็นชมรมของบริษัทสหกิจวิศาลฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศเช่นเดียวกับของบริษัทฟูรูฯ ด้วย
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน