นายจ้างฟาร์อีสท์ยอมจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างยาว 6 งวด

บริษัทฟาร์อีสฯ ตกลงแบ่งจ่ายเป็น 6 งวด เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ประสงค์โยกย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ ในอัตราร้อยละ 55 ของเงินค่าชดเชยตามอายุงาน ทุกวันที่ 22 ของเดือน เริ่มเมษายน 60 เป็นต้นไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ได้มีการเจรจาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถึงกรณีที่บริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม  จำกัด  ประกาศสั่งย้ายสถานที่ทำงานพนักงานโรงปั่น นครชัยศรี ไปรวมกับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 600/91-95 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีคำสั่งให้เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนนายจ้างนายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลบริษัทฯ มาเจรจากับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หลังจากประเด็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้ประกาศสั่งพักงานมาตรา 75 โดยอ้างเหตุ การสั่งหยุดในครั้งนี้ว่า บริษัทฯประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไม่สามารถจะรับสภาวะขาดทุนได้และปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้กระบวนการผลิตได้รับผลกระทบ บริษัทจึงหยุดกระบวนการผลิตโรงปั่น โดยเริ่มวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม  2560  โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของค่าจ้าง ในระหว่างการหยุดงานมาตรา 75 และประกาศสั่งย้ายสถานที่ทำงานพนักงานโรงปั่น นครชัยศรี ไปรวมกับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 600/91-95 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีคำสั่งให้เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทางลูกจ้างได้คัดค้านการสั่งย้ายสถานที่ทำงานไปสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ เพราะที่แห่งนั้นเป็นเพียงโกดังโล่งเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะย้ายลูกจ้างจำนวน 360 คน ไปทำงาน ซึ่งทางฝ่ายลูกจ้างมีข้อเสนอประกอบด้วย

1.ค่าเดินทาง 300 บาท/วัน/คน หรือรถรับส่งให้พนักงาน

2.จัดแผนกงานให้ลูกจ้างทั้งหมดที่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานสาธุประดิษฐ์

3.จัดสวัสดิการอาหาร ณ ที่ทำงานสาธุประดิษฐ์

4.ขออยู่ที่หอพักที่โรงปั่นนครชัยศรี และการจอดรถยนต์ที่จะขึ้นไปทำงานที่สาธุประดิษฐ์

5.ติดตามกรณีพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 4 คน

6.ขอใช้สถานที่ของบริษัทฯในการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงประกาศหยุดกิจการชั่วคราว

ผลการเจรจามีดังนี้ ข้อ 1.บริษัทฯเสนอค่าเดินทาง 300 บาท/เดือน/คน ส่วนข้ออื่นไม่สามารถเจรจากันได้ จึงนัดอีกครั้ง วันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมบริษัทฯ การเจรจามีการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายบริษัทฟาร์อีสท์ฯ ได้เสนอเงินช่วยเหลือลูกจ้างแบบเหมารวมทั้งหมดคนละ 4 เดือน แต่ลูกจ้างไม่รับข้อเสนอเพราะลูกจ้างส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จึงมีการนัดเจรจากันอีกครั้งในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม โดยการเจรจาครั้งนี้ฝ่ายบริษัทฯ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง สามารถตกลงกันได้โดยบริษัทฯให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ประสงค์โยกย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 600/91-95 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยให้ลูกจ้างสมัครใจลาออก ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้

1. บริษัทฯตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ประสงค์โยกย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ ในอัตราร้อยละ 55 ของเงินค่าชดเชยตามอายุงานที่ลูกจ้างมีสิทธิ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ. ส.2541 โดยแบ่งจ่ายเป็น 6 งวด จ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนของลูกจ้างทุกวันที่ 22 ของทุกเดือนจนครบ เริ่มงวดแรกวันที่ 22เมษายน 2560

2. บริษัทฯและลูกจ้างตกลงให้ลูกจ้างไม่ต้องมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

3. กรณีบริษัทฯขาดชำระเงินช่วยเหลือตามข้อตกลงนี้ งวดใดงวดหนึ่งถือเป็นการที่นายจ้างบอกเลิกจ้างลูกจ้างทันที

                        นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน