นักสู้เปลี่ยนแนวการรบ : มุ่งใช้สื่อขยายสู่สังคม

เมื่อวันที่  12 – 14    พฤศจิกายน  2553  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  จัดอบรม  การเขียนสคลิปข่าว และ การผลิตตัดต่อวีดีโอข่าวสั้น  ให้กับผู้นำแรงงานในแต่ละกลุ่มแรงงาน  รวม  8  แห่ง   โดยมีทีมนักข่าวพลเมืองจากทีวีไทย  มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม   กรุงเทพ 

ซึ่งถือว่า เป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับผู้นำแรงงานที่จะได้สะท้อนปัญหา  การถูกเอารัดเอาเปรียบ  การถูกกดขี่  ของลูกจ้างที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้  โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวสารในมิติที่แตกต่างไปจากเดิม  ที่สังคมจะเห็นผู้ใช้แรงงานออกมาเดินประท้วง   หรือแม้แต่การปิดถนน  

สิ่งที่คาดหวังของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้  คือได้เป็นผู้นำเสนอประเด็นที่ตัวเองที่ได้ถ่ายทำตัดต่อมาแล้ว จะมีโอกาสได้ออกอากาศในช่วงของนักข่าวพลเมือง ของทีวีไทยสักครั้ง

                             นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานสระบุรี รายงาน