นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการสร้างสวัสดิการแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบให้เท่าเทียมกัน เป็นข้อเสนอด้านแรงงานที่ถูกพูดถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในวันนี้นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน ได้พูดคุยกับตัวแทนแรงงานถึงสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีใหม่ ปี 2559

วิไลวรรณ แซ่เตีย

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในช่วงของปี 58 ที่ผ่านมาปัญหามันมีเยอะและปี 59 ก็อยากเห็นปรากฎการที่มันดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับด้านแรงงานก็มีหลายประเด็น ในปี 2559 จะมีการเปิด AEC ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญที่รัฐบาลเองจะต้องตระหนัก ที่สำคัญคือต้องมีกลไกในการใช้บังคับกฎหมายอยากเสนอต่อรัฐ 1.รัฐบาลต้องรับรองอนุสัญญา ILO.87 และ 98 เพราะจะส่งเสริมการรวมตัวที่จะทำให้พี่น้องเรามีอำนาจในการต่อรอง

รุจิสา

รุจิสา แสนหวี แรงงานข้ามชาติ การลาคลอดเป็นเรื่องใกล้ชิดของผู้หญิง เป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนที่มีครอบครัวต้องลาคลอดได้ ในเมื่อท้องมาก่อนไปคลอดด้วยซ้ำต้องถูกเลิกจ้างนี่เป็นสิ่งที่แรงงานผู้หญิงต้องการให้มันเป็นสิทธิมนุษยชนให้มันคุ้มครองกับแรงงานข้ามชาติด้วย

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พี่น้องทุกกลุ่มมาอยู่ในบ้านเราควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ถูกละเมิดสิทธิ ไม่มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในบ้านเราจะทำทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป

การย้ายฐานการผลิตตามกระแสของทุนที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึง

พานาโซนิค

รองประธานสหภาพแรงงานพานาโซนิคประเทศไทย ส่วนของพานาโซนิคมีการเกษียณอายุของพนักงานบางส่วนประมาณ 300 กว่าคน ถือว่าเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ของพานาโซนิค ต่อมาปี 59 สหภาพได้มีการตกลงกับบริษัทเรียบร้อยแล้วในเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆและได้จบลงด้วยดีผลออกมาโปรดักชั่นมาเยอะ ตอนนี้ก็ได้ทำโอแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันบริษัทได้บอกในเรื่องของแพนที่จะได้ทำในเรื่องต่อไปประมาณ 3 ปี จะมีโปรดักในการทำซึ่งหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าพานาโซนิคจะเป็นยังไงต่อไป

ท้ายที่สุดการดูแลให้มีคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ยังเป็นความหวังที่หลายคนอยากเห็น

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน