นอกระบบ พบปลัดแรงงาน ถามเรื่องอสร.กทม.

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ พบปลัดกระทรวงแรงงาน ชวนคุยทิศทางอาสาสมัครแรงงาน กรุงเทพฯ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะจำนวน ๖๐ คน ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ ที่สนับสนุนให้มีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อสร.กทม.) โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่มีอยู่จำนวนมาก โดยการส่งเสริมด้านอาชีพ ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม

กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร (อสร.กทม.) ขึ้นในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน ๒๒๘ คน ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีแผนจะจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน จากนั้นจะแต่งตั้งและจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมต่อไป

ปัจจุบันอาสาสมัครแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งบูรณาการทำงานภายใต้ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้จัดตั้งในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานด้าประชาสัมพันธ์ ด้านการประสานงาน ด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศจำนวน ๑๒ ประเทศ ๑๓ แห่ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ และประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕,๒๔๐ คน ในจำนวนนี้ได้รับค่าตอบแทน ๗,๒๕๕ คน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ๗,๙๘๕ คน และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ๘๗๒ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖,๑๑๒ คน