ทีมสื่อสระบุรีฯ ฝึกอบรมเข้ม! หวังสะท้อนปัญหาแรงงานในพื้นที่

เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2554  ทีมนักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี  ได้จัดอบรมการเขียนข่าวและกระบวนการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอข่าวแบบภาพเคลื่อนไหว     เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมภายนอกให้เข้าใจปัญหาแรงงานในพื้นที่   ณ   ที่ทำการสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์  อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี
 
โดยมีนายบุญสม  ทาวิจิตร   กล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร  ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่แจ้งไว้ในที่ประชุมประจำเดือนที่จะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ  15  คน  แต่ในวันนี้มาอบรมกันแค่  7  คน   แต่ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปใช้ได้จริง  เนื่องจากในพื้นที่ก็จะมีความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานอยู่บ่อยครั้ง    และรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีในการใช้สื่อเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ  เนื่องจากปัจจุบันสื่อมีความสำคัญต่อการรับรู้ความสารได้เป็นอย่างดีและมีหลายช่องทางให้เลือก  เช่น อินเตอร์เน็ต  เฟรสบุค  ทวิตเตอร์    และผู้นำแรงงานควรจะเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆเพื่อติดต่อสื่อสารกันมีความสะดวกและรวดเร็ว  ไม่ล้าช้าเหมือนกับสมัยก่อน  และขอให้ผู้เข้าอบรมได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ให้ได้มากที่สุด
 
นายวิชัย  นราไพบูลย์   วิทยากร  ก่อนการอบรมจะมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานที่เยอะพอสมควรหากทำงานได้จริง ทั้งนี้วันนี้ ทางกลุ่มฯได้มีการทำงานร่วมกันมาตลอด และมีพื้นที่ในการสื่อสารงานในพื้นที่ผ่านช่องทางสื่อจากนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่ เดิมที่มีอยู่ 4 คน แต่หากมีการสร้างนักสื่อสารเพิ่มเติม ข่าวแรงงานจะถูกสื่อสารจากข้างล่าง ซึ่งอาจส่งผ่านไปที่สื่อกระแสหลัก และเว็บไซต์voicelabour .org หรือช่องทางอื่นๆ เพราะรอนักข่าวลงมาทำข่าวคงไม่ได้ นักสื่อสารแรงงานต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น หากวันนี้คน 10 คนเขียนข่าวแรงงานทำให้เกิดพื้นที่ข่าวจำนวนมากทีเดียว
 
นางสาววาสนา  ลำดี   หลักการการเขียนข่าวคือ  ข่าวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและนักข่าวจะมีแนวทางการนำเสนออย่างไรเพื่อให้คนอื่นสนใจและเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   การเขียนข่าวคือเรื่องที่เราต้องการสื่อสารตามแนวความคิดของเราที่ต้องการสื่อให้สังคมเข้าใจโดยอิงจากข้อเท็จจริง   การหาข้อมูลก่อนเขียนและประเด็นที่ต้องการเขียน    
 
เทคนิคการเขียนข่าวแบบปีรามิดหัวกลับ  คือการลำดับหัวข้อข่าว   การพาดหัวข่าว  การโปรยข่าว  เนื้อหาของข่าว  การเขียนข่าวต้องมีความน่าสนใจ  สนองความอยากรู้   มีความสดใหม่และสามารถหาคำตอบให้กับสังคมได้
 
ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการนำเสนอข่าวในพื้นที่และหวังว่าจะใช้สื่อในการสะท้อนปัญหาแรงงานในรูปแบบต่างๆให้ได้มากที่สุด รวมทั้งได้มีการเรียนการตัดต่อวีดีโอ เพื่อการทำข่าววีดิทัศน์สื่อสารประเด็นปัญหาด้วย
 
 
นงนุช   ไกรศาสตร์       นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสระบุรี