คสรท. และเครือข่าย ขอมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมด้วยเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เรื่อง ขอให้เร่งช่วยเยียวยาลูกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเกิดจากการปล่อยปะละเลยของการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศที่ผิดกฎหมาย และการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ่อนการพนัน ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศควบคุมและป้องกัน ใช้มาตรการอย่างแรงกับ 5 จังหวัด ที่มีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด โดยห้ามออกนอกพื้นที่จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่บริษัทมีปัญหากับกระบวนการผลิตและการสั่งซื้อสินค้าที่ลดน้อยลง หรือชะลอคำสั่งซื้อสินค้า ร้านค้าบริการ การท่องเที่ยวต้องปิด เนื่องจากลูกค้ายกเลิกทำใหเกิดผลกระทบกับลูกจ้าง และนายจ้างลดเวลาทำงานให้เหลือน้อยลงทำให้ผรายได้ลดน้อยลงจำนวนมาก แต่รายจ่าย และหนี้สินยังคงเดิม และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้น ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแม้ว่าจะยังมีงานทำ ภายใต้รัฐบาลได้มีการเยียวยาประชาชนทุกคน แต่แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการเยียวยา โดยอ้างว่าแรงงานกลุ่มนี้ยังมีงานทำและมีรายได้อยู่ ตามข่าวจึงไม่มีการเยียวยาผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน การระบาดระลอก 2 ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกเช่นเดิมทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ในการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัว ผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมจำนวน 12 ล้านคนมีความเดือนร้อนไม่แพ้กลุ่มอื่นๆ ดังนั้นรัฐบาลควรมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม และรีบเร่งหาทางในการขจัดเชื้อโรคร้ายนำพาประชากรและโลกฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปโดยเร็ว

คสรท.และเครือข่ายเห็นด้วยเป็ยอย่างยิ่งกับมาตรการรัฐที่ดำเนินอยู่ โดยเฉพาะประเด็นเยียวยาประชาชนเพียงแต่ยังไม่เป็นธรรมกับแรงงานจำนวน 12 ล้านคนในระบบประกันสังคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เมื่อผุ้ประกันตนผู้ที่สร้างเสริมเศรษฐกิจ และนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาตลอดได้รับผลกระทบขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมิใช่เรื่องที่ลูกจ้างมีเจตนาหยุดงาน หรือเป็นต้นเหตุให้นายจ้างต้องหยุดกิจการ แต่ในขณะเดียวกันมีนายจ้างบางคนฉวยโอกาสปิดงาน เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

  1. กรณีลูกจ้างมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมอยู่ในขณะนี้ ให้ได้รับการเยียวยา จากมาตรการของรัฐ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน อย่างถ้วนหน้า
  2. ขอให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คสรท.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐบาล พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยเร่งด่วน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน