คสรท.แถลงเปิดผนึกให้สปส.เผยผลสอบงานเลี้ยงโชว์หวิว

DSC03827

องค์กรแรงงาน-องค์กรเอกชน เรียกร้องสอบ พร้อมเผยผลหลังสำนักงานประกันสังคมจัดงานเลี้ยงกีฬาสีมีสาวแต่งชุดหวิวร้องเต้นในงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ส่งแถลงการณ์ ขอให้เปิดเผยผลการตรวจสอบกรณีการจัดงานเลี้ยงหลังกีฬาสีของสำนักงานประกันสังคม(สปส.) และมีหญิงสาวแต่งชุดวาบหวิวขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558

แม้ว่าจะมีคำสั่งจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สั่งย้ายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะที่สำนักงานเลขานุการกรม สปส. เป็นผู้รับผิดชอบกรณีการจัดงานเลี้ยงหลังกีฬาสีของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี และมีหญิงสาวแต่งชุดวาบหวิวขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 5 วัน โดยให้นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข ผู้อำนวยการกองนิติการ สปส. เป็นประธานในการตรวจสอบ รายละเอียดตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวอย่างครึกโครมในสัปดาห์ที่แล้วนั้น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ขอชื่นชมต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อกรณีที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ขอแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ สปส. ที่เป็นผู้บริหารผู้หญิงทั้งคู่ แต่กลับเพิกเฉยและไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นต่อกรณีดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาแทน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่ละเลยในการสอดส่อง ตรวจสอบ ดูแล กิจการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการใช้เงินผู้ประกันตนไปอย่างคุ้มค่า ทั้งๆที่การแสดงจากวงดนตรีดังกล่าวนี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีที่แล้วเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีการตรวจสอบจากสาธารณชนดังที่ปรากฏเฉกเช่นในปีนี้ กล่าวได้ว่าผู้บริหารองค์กรจึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆได้ แม้ว่าในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจะเกษียณอายุราชการก็ตาม แต่ก็ไม่ควรเป็นข้ออ้างในการไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด เพราะถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการสำนักงานประกันสังคมอยู่

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จึงขอเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน ดังนี้

(1) ขอให้เปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ กรณีการจัดงานเลี้ยงหลังกีฬาสีของสำนักงานประกันสังคม และมีหญิงสาวแต่งชุดวาบหวิวขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการสอบสวนในวันที่ 29 กันยายน 2558 นี้

(2) ขอเรียกร้องต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ สปส. ให้แสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน

(3) ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดระเบียบและวางมาตรการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในการที่สำนักงานประกันสังคมจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปใช้ แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดว่าสามารถใช้ได้โดยถูกต้องก็ตาม แต่ควรต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ทางมูลนิธิเพื่อนหญิง โดยนายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงได้ออกหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมถึงกรณีประกันสังคมกับความรับผิดชอบการแสดงแต่ทูพีซ เต้นวาบหวิวกีฬาสีด้วย โดยมองว่าเป็นการแสดงที่เอาเรือนร่างของผู้หญิงมาเป็นการแสดงที่ส่อไปในทางนาจาร ไม่ให้เกียรติในสิทธิสตรี อีกทั้งเสียดายต่อการนำเอางบประมาณที่ได้จากเงินสมทบลูกจ้าง นายจ้าง และรับบาลมาใช้กิจกรรมที่ไม่ได้ส่งเสริมความรู้ และการเพิ่มทักษะอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะภาพและกิจกรรมที่ออกมาเป็นการจัดของหน่วยงานภาครัฐ แม้นจะมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานประกันสังคมออกมาชี้แจงแถลงถึงที่มาของเรื่องดังกล่าว แต่ถ้าภาพเหล่านี้ไม่ถูกนำมาเปิดเผยในโลกออนไลน์เรื่องเหล่านี้ก็ยังจะถูกปิดเงียบต่อไป ดังนั้นฝ่ายแรงงานมูลนิธิเพื่อนหญิงจึงขอเรียกร้องผ่านจดหมายเปิดผนึกดังต่อไปนี้ 1. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล นายนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและให้มีการรื้อระบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลากรสำนักงานประกันสังคม และส่งเสริมเวทีการพัฒนาทักษะของผู้ประกันตนให้เข้ามาใช้ได้อย่างแท้จริง 2. ขอให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนปัจจุบันได้ออกมาชี้แจงและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมและเป็นงานที่สำนักงานฯจัดโดยใช้งบประมาณจากเงินของผู้ประกันตน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกมาชี้แจงกับสาธารณชนและผู้ประกันตนที่รอคำตอบและความรับผิดชอบ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน