คสรท.เร่งเยียวยาผู้ประกันตนหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย พร้อมปลดบอร์ดสปส.

คสรท.บุกทวงข้อเรียกร้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย และดำเนินการบอร์ดสปส. พร้อมยื่น 4 ข้อเสนอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้ยื่นหนังสือฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย และดำเนินการปลดคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.) ทั้งนี้แนบรายชื่อผู้สนับสนุนข้อเสนอ 4 ข้อ

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อติดตามข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นต่อรัฐบาลไว้แล้ว ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมได้มีประกาศมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และเครือข่ายแรงงานเห็นด้วยกับมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ เพียงแต่ยังมีเงื่อนไขบางประการที่ยังไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และเครือข่ายแรงงาน ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องและเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและเหตุผลให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วก่อนหน้านี้ กลุ่มลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาโดยตลอด และเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกและมีประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบไปทั้งหมด คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และเครือข่ายแรงงาน จึงได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาทั้งหมด 14 ศูนย์ กระจายไปตามพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันมีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเข้ามาร้องเรียนมากกว่าหนึ่งล้านคนและทางศูนย์ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เฝ้าติดตามการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาจากประกันสังคมมาโดยตลอดและผิดหวังกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคมเป็นอย่างมาก

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนและทันต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และเครือข่ายแรงงาน จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ขอให้รัฐบาลปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือประกันการว่างงาน กรณีหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยเพิ่มจาก 62% เป็น 75% ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เสนอ

2. ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคมให้ครบถ้วน ที่ค้างชำระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 เป็นเงินจำนวน 87,000 ล้านบาท โดยเร็วที่สุด

3. ขอให้รัฐบาลบังคับหรือหาวิธีให้นายจ้างออกหนังสือรับรองให้ลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยด่วนที่สุด

4. ขอให้รัฐบาลปลดคณะกรรมการประกันสังคม ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตน แล้วยังขัดขวางผลประโยชน์ที่ลูกจ้างควรจะได้รับในช่วงที่ได้รับความเดือดร้อน กล่าวคือคณะกรรมการประกันสังคมไม่เห็นด้วยที่จะปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนจาก 62% เป็น75% ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ และคณะกรรมการประกันสังคมไม่ได้หาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกเป็นจำนวนมาก และให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนชุดเก่าโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขตามเจตนารมณ์ของระบบประกันสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และเครือข่ายแรงงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาตลอด ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงสมควรที่จะได้รับการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้  ดังนั้น คสรท.จึงเรียนมาเพื่อขอเข้าพบฯพณฯนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและติดตามข้อเรียกร้องฯ โดย นายสมภาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือแทน