คสรท.สรส แถลงการณ์จัดงานวันกรรมกรสากล 1 พ.ค.54

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ห้องประชุม สรส. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึ่งมีองค์กรสมาชิกเป็น กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน  กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานต่างๆ ร่วมกันแถลงเรื่องการจัดงานวันกรรมกรสากลประจำปี 2554 เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ และความทุกข์ยากของกรรมกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน การสะท้อนปัญหาและเจตนารมณ์ข้อเรียกร้องของกรรมกรจากทุกภาคส่วน 
 
ดังนั้นสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันกรรมกรสากล ประจำปี 2554 ดังนี้ 
 
กิจกรรมขบวนรณรงค์ ประกอบด้วย 
1) ขบวนกรรมกรจากสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน
2) ขบวนสะท้อนปัญหาและข้อเรียกร้องของกรรมกร
3) ขบวนล้อการเมืองสะท้อนปัญหาการบริหารประเทศของรัฐบาล
4) ขบวนประวัติศาสตร์แรงงานและทุนนิยม โดยขบวนเริ่มจากหน้ารัฐสภาสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
 
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ และยื่นข้อเสนอพรรคการเมือง ในโอกาสวันกรรมกรสากลจะมีการประกาศเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล และยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากรรมกรต่อพรรคการเมือง  บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 
กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อ “วันกรรมกรสากลในความทรงจำขบวนการ แรงงานไทย” และ“ข้อเสนอและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงาน ภายใต้ทุนนิยมครอบโลก” จัดที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว  
 
ในปีนี้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีข้อเรียกร้องร่วมกันคือ 
 
1. รัฐต้องให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
2. การตั้งกองทุนความเสี่ยงจากการลงทุน
3. ค่าจ้างที่เป็นธรรม กำหนดโครงสร้างค่าจ้างรายได้และรายได้แห่งชาติทุกสาขาอาชีพ
4. การปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม
5. ยกเลิกพ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ 2542 และยกเลิกการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกกิจการ
6. ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ของลูกจ้างในกรณีเงินค่าชดเชย และเงินรายได้อื่นๆซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้าย
7. แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 ให้กับลูกจ้างจากเดิมอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จ่ายค่าชดเชย 300 วัน เป็นอายุงาน 10 ปีขึ้นไปเพิ่มอีกปีละ 30 วัน          
8. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์เก็บน้ำนมแม่ในย่านอุตสาหกรรม
9. พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับขบวนการแรงงาน)
10. ยกเลิก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
11. การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
12. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
13. สิทธิในการเลือกตั้งในพื้นที่สถานประกอบการ
 
ทั้งนี้ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน จึงขอเรียนเชิญพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมฉลองในวันกรรมกรสากลปี 2554  “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” โดยมีกำหนดการดังนี้  วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ด้วยคำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” จัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่บริเวณหน้ารัฐสภาเวลา 09.00-10.00 น. ตั้งริ้วขบวน หน้ารัฐสภา – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา10.00-10.30 น. พิธีเปิด (รถขบวนเวทีกลาง)  โดยประธานสหภาพแรงงานต่างๆ ประธานจัดงาน กลุ่มแรงงานย่านต่าง ๆ  ขึ้นเวที กล่าวรายงานโดยประธานจัดงานเวลา 10.35-10.59 น. การแสดงละคร / ดนตรี บนเวที
เวลา 11.00-12.00 น.ขบวนเคลื่อนสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย/ ปราศรัยตัวแทนจาก สรส.และ คสรท. / ขบวนล้อการเมือง ขบวนสะท้อนปัญหา และประวัติศาสตร์กรรมกรการเมือง
 
ขบวนเคลื่อนถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 12.00 น. ตัวแทนแต่ละองค์แรงงานกรปราศรัย/การแสดงดนตรี วงภราดร การประกาศเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล โดยตัวแทน สรส. และ คสรท. เวลา 13.00 น. พิธีปิดวันกรรมกรสากล
 
จากนั้นได้มีการจัดงานเสวนาที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เวลา13.00-13.15 น. เรื่อง“วันกรรมกรสากลในความทรงจำขบวนการแรงงานไทย” โดยนางวารณีย์ จันทรวิทุร ที่ปรึกษามูลนิธินิคม จันทรวิทุร และนายชาลี  ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จากนั้นเวลาเวลา13.15-14.00 น. อภิปรายหัวข้อ “วันกรรมกรสากลในความทรงจำขบวนการแรงงานไทย” นายสุวิทย์ ระวิงวงศ์  ประธานสหภาพแรงงานขนส่งสินค้าออก, นายทวีป กาญจนวงศ์   ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ,นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ดำเนินรายการโดย นายโชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ต่อมาเวลา 14.00-16.00 น.“ข้อเสนอและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงาน ภายใต้ทุนนิยมครอบโลก” โดย นายสาวิทย์  แก้วหวาน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นางสุจิน รุ่งสว่าง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ทีปรึกษาสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยานักวิชาการอิสระด้านแรงงาน รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ กลุ่มเพื่อนประชาชน และเวลา 16.00-16.15 น. สรุปและปิดการเสวนา นายชาลี  ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จากนั้นเวลา16.15-17.00 น. รับชา และรับฟังการแสดงดนตรีและรำวงกรรมกร โดย วงภราดร
 
/////////////////////////////////////////