คสรท.-สรส. มติเอกฉันท์ ถอนตัวแทนคณะทำงานร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

2015-11-01 14.21.43คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้แถลงข่าวเรื่อง การถอนตัวออกจากคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้แถลงข่าวเพื่อถอนตัวแทนจากคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคสรท.ได้แถลงว่า ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำเสนอหลักการสำคัญในการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ได้มีการผลักดันร่วมกันมาเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยกำหนดหลักการใหญ่ๆ เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับบูรณาการของขบวนการแรงงาน ซึ่งกำหนดให้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่จะแก้ไขใหม่ต้องเป็นฉบับเดียวกัน มุ่งส่งเสริม คุ้มครองแรงงานครอบคุลมทุกกลุ่ม พร้อมกับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ที่ให้การรับรองการสิทธิการรวมตัวและสิทธิการเจรจาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานตามหลักการที่ทางสากลให้การยอมรับและได้พยายามได้ขับเคลื่อนมาผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน แต่กระทรวงแรงงานก็พยายามเร่งรีบเสนอร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับกระทรวงแรงงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาทำให้ คสรท. และ สรส. ต้องยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อให้กระทรวงแรงงานนำกลับมาเพื่อพิจารณาใหม่ เพราะว่า ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ที่กระทรวงแรงงานเสนอมีเนื้อหาไม่สอดรับกับอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบับ และไม่ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน จนต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่และมีการตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน มีการประชุมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มที่ประชุมฯ จะไม่ยอมรับหลักการตามที่ คสรท. และ สรส. ร่วมกันเสนอ ทั้งที่หลักการต่างๆ เป็นหลักการใหญ่ในการมุ่งคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนงานให้มีความมั่นคงได้ในทุกมิติสอดรับกับหลักการสากลไปตามความต้องการขององค์กรแรงงาน คนงาน กระทั่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงกรณีที่คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ของกระทรวงแรงงานไม่ยอมรับหลักการร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ตามเสนอที่มีเนื้อหาสอดรับกับมาตรฐานในทางสากล และมีมติร่วมกันที่จะยืนหยัดในหลักการของร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับบูรณาการของขบวนการแรงงาน

2015-11-01 14.22.57

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสรส. กล่าวว่าคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกำหนดมาตรการการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อยืนยันหลักการเดิม ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับแก้ไขใหม่ต้องเป็นฉบับเดียว มุ่งส่งเสริมการร่วมตัวของพี่น้องคนงานทุกภาคส่วนไม่ควรแบ่งแยก และให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานเป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ที่ให้การรับรองการสิทธิการรวมตัวและสิทธิการเจรจาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานตามหลักการที่ทางสากลให้การยอมรับ จึงขอประกาศว่า :
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ขอถอนตัวออกจากการเป็นคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ของกระทรวงแรงงาน โดยให้ผู้แทนของทั้ง 2 องค์กร ยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้แทนในคณะทำงานฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกับจะร่วมกันกำหนดแนวทางในการผลักดันตามแนวทางเพื่อให้มีซึ่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ต้องสอดคล้องกับหลักการสากล ยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ครอบคุลมคนงาน ได้ทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเป็นธรรมให้กับคนงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ตัวแทน 2 องค์กร ประกอบด้วย นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท. และนายบุญจันทร์ เจริญรัมภ์ ฝ่ายกฎหมายสรส.

/////////////