คสรท.ยื่นเรียกร้องให้คนงานมีสิทธิเลือกตั้งส.ส. ส.ว. ในเขตพื้นที่ทำงาน

วันนี้(7 เมษายน 54) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำโดยนายชาลี ลอยสูง ประธานฯนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานฯ นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ รองประธาน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เพื่อให้มีการบรรจุพิจารณาข้อเสนอของแรงงานในประเด็นสิทธิการเลือกของผู้ใช้แรงงาน

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า เนื่องจากการเลือกตั้งที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ และวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระสำคัญคือการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 3 ฉบับ ทางคสรท.ได้มีข้อเสนอให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ ซึ่งอยู่นอกทะเบียนบ้านของตน สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ซึ่งตนอาศัยหรือทำงานอยู่ได้   เนื่องจากมีคนทำงานจำนวนมากที่อพยพจากภูมิลำเนาเดิม เพื่อเข้ามาทำงานประกอบอาชีพต่างถิ่น โดยที่พวกเขาไม่สามารถย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังพื้นที่ซึ่งตนมาทำงานได้

ด้วยข้อจำกัดหลายประการ เช่น เจ้าของบ้านเช่าไม่ยอมให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา บางคนพักอยู่ในหอพักที่สถานประกอบการจัดให้ ซึ่งไม่สามารถย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาได้ และในความเป็นจริงพวกเขาคือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งตนทำงานจะเรียกว่าถาวรเลยก็ได้ แต่เมื่อมีการเลือกตั้งพวกเขากลับต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่จริง สภาพเช่นนี้ทำให้ผู้ที่ซึ่งเป็นการไม่ได้สะท้อนการใช้ชีวิตจริงๆของการเป็นตัวแทนของของแรงงานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งเข้ามาอย่างแท้จริง

หากคนทำงานมีปัญหาไม่สามารถที่จะร้องให้ส.ส. หรือส.ว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแล แก้ปัญหาได้ ที่ตนมีทะเบียนบ้านมาดูแลได้ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง คนทำงานกลายเป็นประชากรแฝงในเขตพื้นที่ตนทำงาน และอาศัยอยู่ เป็นภาระกับท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อมีปัญหาก็ร้องขอให้ท้องถิ่นที่อาศัยมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งการให้คนทำงานมีสิทธิออกเสียงเลือกผู้แทนในพื้นที่ซึ่งเขาทำงานและอาศัยอยู่จริงจะทำให้ได้ผู้แทนต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ออกเสียงเลือกตั้ง ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เลือกตนเข้าไปทำหน้าที่แทน

อย่างไรก็ตามวันนี้อยากให้ทางสภาฯมีการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว เพื่อให้คนทำงานได้มีสิทธิในการเลือกส.ส. ในครั้งนี้ เพื่อการสะท้อนความเป็นตัวแทนคนทำงานอย่างแท้จริงของคนทำงานมากขึ้น

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน