คสรท.ยื่นสปช.เสนอปฏิรูประบบยุติธรรมแรงงาน

3 Chalee Loysoong
คณะกรรมการสมานฉันท์ฯเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน หลังพบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน

วานนี้ (24 ส.ค.58) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ยื่นหนังสือถึงพลโทเดชา ปุญญบาล ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขอหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิแรงงาน และนำเสนอข้อเสนอเพื่อการ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน
ด้วยสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันยังมีการคุกคามละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าปัญหาจะขยายวงกว้างบานปลายยืดเยื้ออยู่หลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในฐานะองค์แรงงานระดับประเทศได้รวบรวมปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนเข้ามา พบว่ามีสาเหตุมาจากการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายทั้งสิ้น ทำให้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวยังไม่มีกระบวนการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเป็นเครื่องมือหาทางยุติกันได้ด้วยดีตามหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของนายจ้างและบรรยากาศการลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอน

2

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิแรงงาน โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันด้วยดีต่อไประหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนผลักดันจากท่านที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย