คสรท.มติส่งตัวแทนสมัครกรรมการไตรภาคี 6 คณะ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้มีมติส่งผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีทั้ง 6 คณะ การส่งผู้สมัครได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และสภาองค์กรลูกจ้าง ฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละองค์กรเป็นผู้สมัคร โดยมีตัวแทนจาก คสรท. จำนวน 4 คน กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 4 คน กลุ่มสภาแรงงานต่างๆ จำนวน 16 คน ทั้งหมดรวม 24 คน

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน ปี 2554 จำนวน 6 คณะ คือ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และ  สังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการประกันสังคม, คณะกรรมการอุทรณ์, คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

ทั้งนี้ ทางตัวแทน คสรท.ได้สมัครเข้าเป็นตัวแทนในคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายชื่อผู้สมัครดังนี้

รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการไตรภาคี

 1. คณะกรรมการประกันสังคม

5 คน

 1. นายสมพร ขวัญเนตร   

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก / คสรท.

 1. นายบัญชา ประสิทธิ์สันต์

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายอินชวน ขันคำ

สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายประกาย วิเศษวิสัย

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

 

 1. คณะกรรมการอุทธรณ์

3 คน

2.1. น.ส.ธนพร วิจันทร์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

2.2. นายชัยวัฒน์ อุ่นทะยา

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก / คสรท.

2.3. นายวีระ เจริญวรรณยิ่ง

สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

 

 1. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

 3 คน

    3.1. นายบรรจง บุญรัตน์

สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

    3.2. นายนิคม สองคร

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

    3.3. นายมานิต พรหมการีย์กุล

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

 

 1. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

5 คน

 1. นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 1. นายไพฑูรย์ บางหรง

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก / คสรท.

 1. นายสุริยันต์ วงศ์ใหญ่

สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายธีระบูลย์ ไชยสิริรัตนกูล

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

 1. นายประเสริฐ วรรณจรูญ

สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

 

 1. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

3 คน

 1. นายธนภัทร์ เที่ยงแท้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 1. นายอรุณ น้อยสุวรรณ

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก / คสรท.

 1. นายธนกิจ โสภา

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

 

 1. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

5 คน

 1. นายตฤษดี สุขวงศ์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 1. นางนรินทร์ ต่ำสวัสดิ์

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายการะเวก ศรีผดุง

สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

 1. นายสมพร ไชยเลี้ยบ

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก / คสรท.

 1. นายสุเทพ อู่อ้น

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

สำหรับองค์กรที่จะเสนอผู้แทนสหภาพแรงงานในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ส่งเอกสาร (แบบพิมพ์กสร.4 (ลูกจ้าง)) จำนวน 1 ฉบับ ส่งมาที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2554 โดยสามารถส่งเอกสารด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 02-246-8993 หรือ http://relation.labour.go.th/attachments/article/221/vote%202.pdf