คสรท.พบรมว.แรงงาน ตามสัญญา 7 ตุลา

2015-10-25 19.29.18

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามสัญญา เพื่อชี้แจงข้อเรียกร้องวันงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) คำตอบหลังยื่น 7 ตุลาคมที่ผ่านมา

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สืบเนื่องจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้ยื่นหนังสือเรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาลนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วและมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับแทน ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้รับการประสานจากเลขานุการสำนักงานรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าพบรัฐมนตรีฯ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น ณ ห้อง ศ.นิคม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานมีการปรับปรุงระบบของกระทรวงเพื่อแรงงาน ในเรื่องการคุ้มครองแรงงาน การป้องกันการค้ามนุษย์และการตรวจสอบการใช้แรงงาน จัดตั้งชุดตรวจสอบการใช้แรงงานข้ามชาติ 22 จังหวัด และอาหารทะเล การแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายทางทะเล และเร่งรัดกฎหมายรองทางทะเล การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ร่วมดำเนินการการทำประมงผิดกฎหมายและใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายอย่างเลวร้าย ส่งเสริมสถานประกอบการ ยกระดับการคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เร่งรัดที่อยู่อาศัยแรงงานก่อสร้าง ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีหลายข้อที่เป็นข้อเรียกร้องของพวกเรา มีการทบทวนกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การเตรียมการให้สัตยาบัน ILO ซึ่งอยู่ในระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2015-10-25 19.30.01

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึงข้อเรียกร้องที่มีการยื่นในวันงานที่มีคุณค่า(Decent Work) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ว่าด้วยคุณภาพชีวิต สิทธิเสรีภาพของคนงาน การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วม ส่วนรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ยื่นให้ท่านแล้ว และปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า การตรวจสอบประกันสังคม การปรับขึ้นค่าจ้าง และการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การบินไทย และอีก 13 กรณีที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากการยื่นข้อเรียกร้องและการจ้างงาน

นายสาวิทย์ แก้วหวาน กล่าวสืบเนื่องจากข้อเรียกร้อง และประเด็นเฉพาะหน้าการละเมิดสิทธิของการบินไทย ที่นายจ้างมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 326,516,130 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ การจ้างเหมาค่าแรงถูกเลิกจ้าง และเลิกจ้างคนท้องซึ่งเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง จึงอยากให้ท่านรัฐมนตรีฯได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วในวันรัฐวิสาหกิจไทย ส่วนอนุสัญญา ILO 187 ที่รัฐบาลรับรอง แต่ที่เป็นหัวใจของคนงานคืออนุสัญญา ILO 87 และ 98 ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง หากยังปล่อยให้คนงานถูกละเมิดและไม่สามารถรวมตัวกันได้ เราจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร

นายยงยุทธ เม่นตะเภา รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวประเทศไทยในวันนี้มีการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรง และงานบางอย่างก็อนุญาตให้ใช้แรงงานข้ามชาติ และใช้ซับคอนแทรค เมื่อยื่นข้อเรียกร้องก็ถูกนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวน และถูกเลิกจ้าง

นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวต้องการให้รัฐเร่งการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และประกันสังคมการคุ้มครองคนทำงานบ้านให้อยู่ในมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 40และกองทุน กอช.เป็นอย่างไรกันแน่ จึงต้องการให้สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ให้ความรู้ รวมถึงความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบในชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครแรงงานจัดตั้งแล้ว แต่มีการยกเว้นใน กทม. จึงต้องการให้มีใน กทม.ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าทุกประเด็นปัญหามีคำตอบแต่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบ และปัญหาหลายข้ออาจเป็นช่องว่างของกระทรวงแรงงาน และสิ่งที่คุณสาวิทย์ นำเสนอตอนนี้มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วในเรื่องการรวมตัวและเจรจาต่อรอง อยากเห็นภาพความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน