คสรท. ป้องสิทธิกรรมการสหภาพการบินไทย

5

คณะกรรมการสมานฉันท์ฯเสนอพลโทเดชา ปุญญบาล ฐานะประธานสปช. นำเรื่องส่งนายกแก้ปัญหาการบินไทยละเมิดสิทธิแรงงานหลังการบินไทยฟ้อง 4 แก่นนำสหภาพฯเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 3 ร้อยล้าน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อพลโทเดชา ปุญญบาล ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย (สร.กบท.) จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ตำแหน่งประธานสหภาพฯ 2.นายดำรงค์ ไวยคณี ตำแหน่งรองประธานสหภาพฯ 3.นายสมศักดิ์ มาณพ ตำแหน่งเลขานุการสหภาพฯ 4.นายสุภรณ์ วรากรณ์ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการสหภาพฯ เพื่อให้ทั้ง 4 คน ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของพนักงานบริษัท การบินไทยฯ ฝ่ายบริการอุปกรณ์สุวรรณภูมิภาคพื้น เพื่อเรียกร้องให้บริษัทปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้างให้แก่พนักงานหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานทั้งที่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ถือปฏิบัติกันมา ซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2556 โดยภายหลังสิ้นสุดการชุมนุม ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันโดยทางบริษัทฯ ยินยอมที่จะปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้างให้แก่พนักงาน และตกลงที่จะไม่ดำเนินการทางแพ่ง อาญา และวินัยกับพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าชุมนุมตามบันทึกข้อตกลงที่กระทำไว้ต่อกันระหว่างผู้บริหาร และ สหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556

4

จากนั้นหนึ่งปีในวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัท การบินไทยฯ ได้กระทำการละเมิดข้อตกลงด้วยการฟ้องประธานสหภาพฯและกรรมการอื่นอีก รวม 4 คนดังรายชื่อข้างต้น โดยอ้างว่า“การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อโจทก์ จึงมิได้เป็นผู้มีความประพฤติชอบ บริสุทธิ์ใจ จริงใจ จำเลยทั้งสี่จึงไม่ได้เป็นผู้กระทำการโดยสุจริตอันจะได้รับประโยชน์ ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว”และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ศาลแรงงานกลาง ได้มีคำพิพากษาให้บุคคลทั้งสี่ชดใช้ค่าเสียหายด้านภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 303,619,865 บาท รวมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปี เป็นเงิน 22,896,265.11 บาท นับตั้งแต่วันที่18 มกราคม 2556 ถึงวันฟ้องคือวันที่ 20 มกราคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,516,130.11 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ทั้งที่ผู้กระทำการแทนในการดำเนินการฟ้องร้องก็เป็นหนึ่งในผู้แทนของผู้บริหาร บริษัท การบินไทยฯที่ปรากฏชื่ออยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนั้นด้วย และสหภาพแรงงานก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อปกป้องคุ้มครองสภาพการจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถูกนายจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามและที่เลวร้ายแม้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยโดยบุคคลทั้งสี่ ได้ใช้ความพยายามหาข้อยุติให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 แต่นายจ้างการบินไทยก็ยังมิได้ปฏิบัติตามและซ้ำร้ายยังใช้กระบวนการยุติธรรมฟ้องร้องและสอบสวนทางวินัยหลังเวลาล่วงเลยไปถึงหนึ่งปีพร้อมเรียกค่าเสียหายจากบุคคลทั้งสี่เป็นจำนวนเงินมหาศาล อย่างไร้มนุษยธรรม

สปช.

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยฯ ในสายตาชาวโลก ประเด็นการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนโดยเฉพาะองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติอย่าง บริษัท การบินไทยฯ ประกอบกับได้ตระหนักถึงภาระอันหนักหน่วงของรัฐบาลที่กำลังเผชิญกับการละเมิดสิทธิแรงงานและปัญหาการค้ามนุษย์ที่กำลังถูกนานาชาติเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษและจัดลำดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดกับประเทศไทย ในลำดับต่อไปหากไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ คสรท. และคนไทยทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น

กรณีการละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงานการบินไทยหากรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เร่งดำเนินการแก้ไขเกรงว่าเรื่องดังกล่าว จะถูกผนวกเข้าด้วยกันต่อการละเมิดสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะยากลำบากมากขึ้น และทราบว่าสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (Intonation Transport Workers’ Federation : ITF) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกำลังหยิบยกเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะรณรงค์ทั่วโลกและได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงนี้ทันที และเห็นว่า “การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิที่รุนแรงอย่างมาก โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน การกลั่นแกล้ง กล่าวหาให้ร้ายให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องที่เลวร้าย ไร้มนุษยธรรมที่ไม่อาจจะยอมรับได้ ดังนั้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในบริษัทการบินไทยฯ และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยในอนาคต”

จึงเสนอให้ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านแรงงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีบริษัท การบินไทยฯ ยื่นฟ้องร้องประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทั้งอนุกรรมการสหภาพฯ ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกฟ้องร้องทั้งสี่คนและเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรการบินไทยซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศไทยไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนผลักดันจากท่านแก้ไขปัญหาเรื่องนี้