คสรท.นัดแนวร่วมต้านพ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ -เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง .

PA120074

คณะกรรมการสมานฉันฑ์แรงงานไทยเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ/เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ที่ผ่านการรับหลักการวาระ 1 เมื่อ 26 ก.พ. 2558 ค่ะ จำนวน 22 คน และเหตุทำไมผู้ใช้แรงงานจึงต้องคัดค้านอย่างถึงที่สุด

– เพราะเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติไม่สอดคล้องกับหลักการชุมนุมสาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดช่องให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบได้ นำมาซึ่งการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของกลุ่มแรงงาน ที่มักมีการชุมนุมเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงานโดยพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะการชุมนุมสาธารณะนั้นถือเป็นวิธีการหนึ่งที่กลุ่มแรงงานใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ กล่าวได้ว่าการชุมนุมถือเป็นขีดสุดในการแสดงออกถึงความเดือดร้อนของกลุ่มแรงงาน ก่อนนำไปสู่การนัดหยุดงานที่ความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขในระดับสถานประกอบการได้อีกต่อไป

– เพราะขัดต่อหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องการรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิและการเจรจาต่อรอง ทั้งที่การชุมนุม คือ ภาพสะท้อนจากข้อผิดพลาดทางนโยบายหรือกฎหมายต่างๆของตัวรัฐเอง การสร้างขอบเขตบรรทัดฐานของการชุมนุมให้อยู่ภายใต้ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี” เพียงเท่านั้น จึงเป็นการโยนความรับผิดให้กับผู้ชุมนุมว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาเท่านั้น โดยละเลยที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

– เพราะมีการยกเว้นความผิดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย แต่กลับในส่วนของบทลงโทษต่อผู้ชุมนุมนั้นกลับมีการนำโทษทางอาญามาใช้

– เพราะมีการยกเว้นเขตอำนาจศาลปกครองในการดำเนินคดีใดๆ โดยกำหนดว่าให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ทั้งที่สาระสำคัญและหลักการของการชุมนุมสาธารณะเป็นเรื่องทางกฎหมายมหาชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาลปกครองโดยตรง

นี้คือ รายชื่อ คณะกรรมาธิการฯจำนวน 22 คน ค่ะ

(1) พลตำรวจโทกวี สุภานันท์

(2) พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา

(3) พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

(4) พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์

(5) พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

(6) นายธานี อ่อนละเอียด

(7) พลเอกธีรชัย นาควานิช

(8) พลตำรวจโทบุญเรือง ผลพานิชย์

(9) นายปกรณ์ นิลประพันธ์

(10) พลโทพิสิทธิ์ สิทธิสาร

(11) นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

(12) พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์

(13) พลเอกวลิต โรจนภักดี

(14) พลตำรวจเอกวัชรพล ประสรราชกิจ

(15) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

(16) พลตำรวจตรีวิชัย รัตนยศ

(17) นายศิระชัย โชติรัตน์

(18) พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร

(19) พลเอกอักษรา เกิดผล

(20) พลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม

(21) พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์

(22) พลเอกอู้ด เบื้องบน