คสรท.นัดแถลงข่าว “ชำแหละกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม”

คสรท.นัดแถลงข่าวชัดประชุมกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ. ประกันสังคม 10 มีนาคม เวลา 10.00 น.นี้ หลังทักท้วงการพิจารณาร่างที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ได้รับการตอบสนอง ผ่านไปกว่า 20 มาตรา

เนื่องด้วยขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ…. โดยมีร่างพระราชบัญญัติฉบับบูรณาการได้รับการเสนอเข้าประกบกับร่างรัฐบาลด้วยกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสมาชิกผู้แทนราษฎร  20 รายชื่อ ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ซึ่งจากการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ผ่านมามีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการในการพิจารณากฎหมายของกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปอย่างน่ากังวล ดังนั้นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย ต่อพี่น้องผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน สาธารณะ และสื่อมวลชน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงกำหนดจัดการแถลงข่าว “ชำแหล่ะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม” ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นิคมรถไฟมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ตัวแทนแรงงานได้เสนอว่าสภาพการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เป็นการประชุมที่เร่งรีบมาก บรรยากาศการประชุมมีการเสนอหลายเรื่องแต่ในส่วนแรงงานเสนอไม่มีการบันทึกทำให้กังวล เราเป็นคนงานไม่ใช่นักกฎหมายแปลกฎหมายเร็วตามไม่ทัน ควรมีการนำเสนอแบบค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนนายชัยสิทธิ สุขสมบุญ หนึ่งในตัวแทนในคณะกรรมาธิการเห็นว่า การสงวนการแปลญัติบางมาตราทั้งที่แรงงานเสนอให้แขวนไว้เพื่อนกลับมาพูดคุยอีกครั้งก็เป็นประเด็น เพราะปรานในที่ประชุมเสนอให้สงวนเพื่อไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้รู้สึกว่าเร่งการผ่านร่างไปเร็วเกินไปทำให้ไม่สามารถถกเถียงถึงรายละเอียดได้

ในที่ประชุมวันนี้มีการพูดคุยเรื่องสรุปรายงานการประชุมที่ล่าช้า ไม่ได้ส่งให้กรรมาธิการฯอ่านก่อนมาประชุมทำให้การแก้ไขไม่ทันเพราะอ่านก็ไม่ทัน หากรับรองรายงานการประชุมแล้วก็ผ่านไปแก้ครั้งหน้าไม่ได้ ซึ่งประธานที่ประชุมวันนี้(10 มีนา) คือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ถามถึงการส่งรายงานการประชุมให้อ่านล่วงหน้าแต่ทางเลขานุการติดว่าทำไม่ทัน จึงเสนอให้มาถึงให้อ่านรายงานการประชุมถึงเวลาจะได้แก้ไขได้ อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปลายทาง

การประชุมวันนี้มีการนำเสนอเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 21 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 21 ให้ยกเลิกมาตรา 46 วรรค 3 บัญญัติว่า “ให้รัฐบาลออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนสำหรับคู่สมรส หรือบุตรของผู้ประกันตนตามมาตร 33 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (สปส.)ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย เป็นรายปีในอัตราเท่ากับค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขที่รัฐบาลจ่ายให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ต่อประชาชนหนึ่งคนในระยะเวลาหนึ่งปี” ซึ่งประเด็นนี้ มีการถกเถียงถึงความเป็นไปได้และจำนวนของคู่สมรสและบุตรที่จะโอนเข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายปั้น วรรณพินิจ ได้นำเสนอว่าตัวเลขจะอยู่ราว 5 ล้านกว่าคน  คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ประกันตน โดยเฉลี่ยงบที่สปสช.ต้องอนุมัติงบค่าหัวของคู่สมรสและบุตรหัวละ 2,600 บาท ตอนนี้สปสช.ได้ของบเพิ่มค่าหัวจาก 2,500 บาทเป็น 3,500 บาท หากให้ทางประกันสังคมบริหารต้นทุนส่วนนี้ต่ำกว่า และมีการให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ตาย แก่คู่สมรสด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของกรรมาธิการส่วนอื่นยังมีความกังวล เพราะการที่จะนำงบประมาณของสปสช. การโนย้ายคนมา ต้องปรึกษาในส่วนของสปสช.ด้วย และหากผู้ประกันตนเป็นอะไรไป ตกงาน หรือเสียชีวิต คู่สมรส และบุตรจะอยู่ในระบบใด สปสช.หรือสปส. อันนี้ยังไม่ชัด นายสุชาติ ลายน้ำเงิน กรรมาธิการฯจึงเสนอให้แขวนร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มาตรา 21 ไว้ก่อน ครั้งหน้าค่อยนำมาพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นจึงปิดประชุม

นายชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนของแรงงานก็ยังคงกังวลต่อท่าทีของที่ประชุมวันนี้ หากมีการนำคู่สมรสเข้าสู่ระบบ หากอยู่ภายใต้โครงการเดิมที่มีปัญหา เรื่องการบริหารจัดการ ทั้งงบประมาณที่เข้า การนำไปลงทุน การนำไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ ระบบการตรวจสอบที่เข้าถึงข้อมูลยาก ปัญหาการบริการระบบการรองรับต่างๆต้องดี การบริหารจัดการต้องดีโปร่งใส แต่โครงการร่างพ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับนี้ยังอยู่ในฐานอำนาจแบบเดิมคิดว่าอาจสร้างปัญหาได้ในภายหลัง จึงคิดว่าควรมีการแถลงข่าวให้สังคมได้รับรู้ความคืบหน้า ของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมต่อสังคม ผู้ประกันตนได้รับทราบหลังจากมีการพิจารณามากว่า 20 มาตราแล้ว
โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

10.00 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร
10.15 น.    ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการแถลงข่าว โดย คุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
10.30 น.    การแถลงข่าว “ชำแหล่ะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง  พ.ร.บ.ประกันสังคม” โดย คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
–    หลักการของนายกรัฐมนตรีในเวทีสมัชชาแรงงาน และนโยบายด้านแรงงานที่เคยแถลงไว้
–    5 ประเด็นหลัก (ข้อเสนอต่อการปฏิรูปประกันสังคม) ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง คุณชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
–    วิธีการพิจารณากฎหมายของกรรมาธิการ / บทบาทของกรรมาธิการในการพิจารณากฎหมาย
–    สถานการณ์ประชุมกรรมาธิการที่ผ่านมา
11.00 น.    เปิดเวทีให้แก่สื่อมวลชนในการซักถามแลกเปลี่ยน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////