คสรท.รื้อแผนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  ร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรแรงงาน  ภายในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ณ  โรงแรมกานต์มณีพาเลซ  ถนนประดิพัทธ์  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2554  โดยมีศูนย์แรงงานในพื้นที่ 6 กลุ่มสหภาพ    ประกอบด้วยกลุ่ม   1. กลุ่มพื้นที่สระบุรี 2. กลุ่มพื้นที่สมุทรปราการ   3. กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก    4. กลุ่มพื้นที่สมุทรสาคร  นครปฐม    5. กลุ่มพื้นที่ฉะเชิงเทรา    6. กลุ่มพื้นที่ภูเก็ต  เข้าร่วมการประชุม  โดยมีการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละศูนย์ และร่วมกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ในการดำเนินงาน  โดยสรุปได้ดังนี้

1. ต้องมีข้อมูลทางวิชาการของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ในมิติด้านแรงงาน ฐานข้อมูลระดับสหภาพ จำนวนสมาชิก ฐานข้อมูลด้านงานวิชาการ มีระบบฐานข้อมูลกลาง และในระดับพื้นที่  เกิดนักวิชาการด้านแรงงานของพื้นที่   มีหลักสูตรวิชาการเกี่ยวกับนิสิตแรงงาน  การออกแบบโปรแกรม ออกแบบสอบถาม  

2. เป้าหมายร่วม  3  ปี  การพัฒนาผู้นำแรงงาน  มีโรงเรียนแรงงาน  มีหลักสูตร 1 ปี ถึง 3  ปี 3  – 5  ปี ( วาระการเป็นกรรมการ ) การสร้างคน  นักสื่อสาร  นักข้อมูล  นักวิชาการ  ตั้งศูนย์การเรียนรู้แรงงานเฉพาะทาง ( ตามความถนัดของกลุ่ม )

3. การบริหารจัดการองค์กร    สหภาพแรงงานมีการจัดตั้งสหกรณ์  ตั้งกองทุนสวัสดิการ สหภาพแรงงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรใกล้เคียง มีแนวคิดการพึ่งตนเอง การสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองด้านสวัสดิการ การควบรวมสหภาพแรงงานเข้าด้วยกัน เป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน มีศูนย์กลางแรงงาน / สำนักงานแรงงานกลางเพื่อรองรับกิจกรรมแรงงานกลาง

4. นโยบายการขับเคลื่อนกฎหมาย  –  การจัดตั้งพรรคการเมืองแรงงาน  – สวัสดิการทางสังคม ความมั่นคง + สวัสดิการแรงงาน ผลักดันการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( I L O) ฉบับที่ 87 และ 98   ขับเคลื่อนเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรม กฏหมายประกันสังคม   – สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทำงาน หรืออาศัยอยู่ และบูรณาการข้อเรียกร้องของแรงงาน

ดาวเรือง   ชานก  นักสื่อสารแรงงาน ศูนข่าวย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน