คสรท. ค้านใช้งบดูงานต่างประเทศ พร้อมเสนอตรวจสอบการลงทุน

1429768155021

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ต้านนำเงิน 100 ล้านบินดูงานต่างประเทศ เสนอใช้เท่าที่จำเป็น เสนอให้เปิดทีมงานบริหารกองทุน มีองค์กรอิสระตรวจสอบการลงทุน

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  นำทีมโดยนางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำเงินประกันสังคมไปดูงานต่างประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มองว่า งบที่ไปดูงานปีละ 100 ล้านบาท มากเกินความจำเป็น ควรลดจำนวนเงินและจำนวนคนลง ควรไปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจริงเท่านั้น การนำเงินไปลงทุนต้องคำนึงถึงความมั่นคงและผลกำไรของกองทุนด้วย ซึ่งต้องนำมาพัฒนาและเพิ่มสิทธิ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันสังคม 10 กว่าล้านคน และในอนาคตที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากหลังจากที่มีการขยายการคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

14297681623861429768145131

โดย นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมารับหนังสือ โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีข้อเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังนี้

1.  คัดค้านการไปดูงานต่างประเทศของสำนักงานประกันสังคม

2 . ต้องเปิดเผยทีมงานการบริหารการจัดการลงทุน

3 . ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและคัดกรองการลงทุน ต้องไม่มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลธรรมาภิบาล

4 . ให้มีการตรวจสอบ 5 บริษัทที่ไปร่วมลงทุน อาจมีความไม่โปร่งใสในการบริหารการลงทุน

5 . ต้องมีองค์กรที่เป็นอิสระและมีความรู้และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการบริหารการจัดการในการลงทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ทั้งนี้ต้องมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และนักวิชาการ ร่วมด้วย

 ศิริวรรณ ชาวดร นักสื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน