ความหมายของคำว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ตรงไหน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 5.5 เปอร์เซ็นต์ และเงินเฉลี่ยคืนเท่ากับ 2.0 เปอร์เซ็นต์ สืบเนื่องมาจากในระหว่างปีการดำเนินการได้มีมติให้  จัดสวัสดิการเพิ่มให้กับ สมาชิก เจ้าหน้าที่ กรรมการ และจัดการอบรมให้กับสมาชิกให้รู้บทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการประมาณการไว้ จนเป็นผลให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา   ซึ่งในระหว่างการประชุมทำให้เกิดคำถามมากมาย คำถามส่วนใหญ่มาจากสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเยอะ และต้องการผลตอบแทนที่สูง ในส่วนสมาชิกที่มีจำนวนหนี้จากการกู้ ก็อยากได้เงินเฉลี่ยคืนที่สูงๆทั้งที่ในระหว่างปีก็มีมติให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว  โดยไม่คำนึงถึงหลักการณ์สหกรณ์ ว่าเป็นองค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือ ทุกคนต้องเกื้อกูลกัน เห็นอกเห็นใจกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบริหารงานของสหกรณ์อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์     ส่งเสริมการออม  บริการฉับไว  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสมาชิก  เผยแพร่ความรู้  มุ่งสู่สถาบันที่มั้นคง  ซึ่งวิธีการและแนวทางการดำเนินงานที่ให้ผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก แต่สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง จนทำให้เกิดมุมมอง  คณะกรรมการหาผลประโยชน์ ทั้งๆที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ยืนยันในที่ประชุมว่าผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด

จนเกิดคำถามขึ้นมากมายสำหรับสมาชิกที่สูญเสียผลประโยชน์ว่า จัดอบรมไปทำไม  ทำไมต้องจัดสวัสดิการเพิ่มกรรมการมีส่วนได้เสียจากการจัดสวัสดิการหรือไม่ และอีกหลายๆคำถามที่บ่งบอกให้รู้ถึงมุมมองการใช้ประโยชน์จากองค์นี้เพื่อเป็นเครื่องมือการหาผลกำไรโดยขาดการยั้งคิดถึงหลักการของสหกรณ์ที่แท้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดการทำลายระบบสหกรณ์ในอนาคต โดยที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะรู้หรือทำเป็นไม่รู้

ในปี2553 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลดีเลิศ จากทางสำนักงานส่งสเริมสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติและสหกรณ์ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน ยังสร้างความยินดีให้สมาชิกส่วนใหญ่ และกรรมการเกิดกำลังใจในการทำงานเพื่อให้สหกรณ์ได้เป็นที่พึ่งของสมาชิก แหล่งทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและการ ทำให้ทุกคนมีความมั่นคงทางด้านการเงิน ตามแนวทางของสหกรณ์  ส่งผลให้สหกรณ์ใกล้เคียงจับตามองเอาเป็นองค์กรตัวอย่างในการพัฒนาสหกรณ์ของตนเพื่อเป็นแบบอย่าง

 ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบกำลังดำเนินการก่อตั้ง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถานประกอบการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกสถานประกอบการอีกด้วย เนื่องด้วยผู้ก่อตั้งตระหนักดีว่าบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการส่วนใหญ่คือผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ขาดความมั่นคง การให้สวัสดิการยังสามารถเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวในอนาคตได้

                                                                                            นายธัญญา สายสิน นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานปทุมธานี รายงาน