ครม.เห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ำ370-600 บาทตามฝีมือแรงงาน

 

20161007_100051

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 6 อุตสาหกรรม 12 สาขา 3 กลุ่มฝีมือ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559  ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง) เสนอ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไปฃ

คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   ได้ดำเนินการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ  โดยพิจารณาข้อมูลผลการสำรวจ ลักษณะการทำงานการจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน  และความสามารถในการจ่าย รวมถึงความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   เมื่อวันที่  6 กันยายน 2559 แล้ว  และมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ระดับ  ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม/สาขาอาชีพ อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)
ระดับที่ 1* ระดับที่ 2 ** ส่วนต่าง
จักรกลและโลหะการ      
1. ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล 460 550 90
2. ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 500 600 100
3.  ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง 450 540 90
4.  ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก 460 550 90
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น      
1.  ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 400 485 85
2. ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 385 470 85
3. ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก 385 470 85
4. พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 370 455 85
แม่พิมพ์      
1. ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ 450 540 90
2.  ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม 430 515 85
3. ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม 430 515 85
4.  ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ 380 455 75

*มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ  และมีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพ  ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ   หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ   หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

** มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ 2  ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 2 ปี  ในบางสาขาอาชีพ นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1  หรือได้คะแนนรวมในการทดสอบระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลา 1ปี

ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค   ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้างซึ่งลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  นายจ้างที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้าง  ที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างลูกจ้างทำงานตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรม