ครม.มีมติจัดมาตรการรับมือผู้สูงอายุ

20120904_140048

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งมาตรการจ้างงาน สร้างที่พัก สินเชื่อที่อยู่ ถึงตั้งคณะกรรมกรรนโยบายบำเหน็จบำนาญ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

1.มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ ด้วยการให้นายจ้างนำเงินค่าจ้างผู้สูงอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า แต่ต้องใช้สิทธิ์ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

2.มาตรการสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ซึ่งจะจัดที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดสันทนาการ โดยจะมีทั้งรูปแบบการเช่าที่ราชพัสดุ 4 แห่ง คือ ชลบุรี 50 ไร่, นครนายก 14 ไร่, เชียงราย 64 ไร่ ในอัตราตารางวาละ 1 บาท/เดือน และเชียงใหม่ 7.5 ไร่ สัญญาเช่า 30 ปี ต่ออายุได้อีก 30 ปี เพื่อส่งเสริมให้บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาได้จองสิทธิ์เป็นลำดับแรก

3.มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) มีที่อยู่อาศัยของตนเองซึ่งปลอดภาระหนี้แล้ว สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อเป็นรายได้นำมาเลี้ยงชีพได้จนเสียชีวิต หรืออายุสัญญาที่กำหนดเป็นช่วงเวลา โดยครอบคลุมถึงคู่ชีวิต

4.จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ) จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำหรับแรงงานในระบบครอบคลุมทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 15 – 60 ปี ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยกำหนดให้บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปเมื่อร่าง พ.ร.บ.บังคับใช้ ภายใน 3 ปี จะใช้บังคับกับกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป และภายใน 5 ปี ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้