ครม.มติเห็นชอบ สปส.จ่าย2 ล้านบาท ค่ารักษาลูกจ้างกรณีประสบอุบัติเหตุจากงาน


คณะรัฐมนตรีมีมติขยายอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายเพิ่ม กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  จาก 1 ล้านบาทเป็น 2 ล้านบาท คาดว่าภายใน 1 เดือนจะบังคับใช้ได้
วันที่7 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะปลดล็อกปัญหาเรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  ซึ่งหลายรายได้รับบาดเจ็บรุนแรงและประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากเดิมที่ทางสปส.จะจ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ในรายที่อาการรุนแรงมากๆ วงเงิน 1 ล้านบาทไม่เพียงพอ ยิ่งรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ยิ่งมีราคาแพง จึงเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านบาท  โดยล่าสุดพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายว่าควรปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่  และที่ประชุมครม.เห็นว่าการเพิ่มสิทธิให้กับลูกจาก สามารถดำเนินการตามขั้นต่อเนื่องได้ทันทีหลังแก้ไขเสร็จ และให้ส่งต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใช้ คาดว่าภายใน 1 เดือนจะบังคับใช้ได้

ทั้งนี้มติชนรายงานว่า ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ระบุว่า จำนวนเงินทดแทนที่จ่ายให้กับลูกจ้างตั้งแต่ ปี 2557-2559 พบว่า ปี 2557 จ่ายเงินทดแทนไปจำนวน 1,699,317,684.41 บาท ปี 2558 จ่ายไปจำนวน 1,668,711,451.45 บาท และปี 2559 จ่ายไปจำนวน 1,525.01 ล้านบาท ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2559