คนงานโลหะประเทศไทย สานฝัน ความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2554 สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) และสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) ได้จัดประชุมร่วมกันที่สภาองค์ลูกจ้างแรงงานยานยนต์ฯ ถนนปู่เจ้าสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นำโดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการTEAM พร้อมคณะ กับ คุณพงษ์เทพ ไชยวรรณ และกรรมการบริหารสภาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ สภาพการจ้างงาน ของบริษัทต่างๆที่จ้างงานในอุตสาหกรรมโลหะในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นข้อเรียกร้องประจำปี และกำหนดทิศทางของข้อเรียกร้องในกลุ่มอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมในครั้งนี้ทาง TEAM และ ALCT  จะมีการร่วมกิจกรรมกัน ทั้งทางด้านวิชาการ ขยายการจัดตั้ง เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง ทั้งสององค์กร ให้ก้าวย่างไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนหัวข้อที่จะทำร่วมกันในอนาคตมีประเด็นดังนี้

1  จัดให้มีการประชุม แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร กันทุกเดือน

2  เมื่อถึงฤดูกาล การยื่นข้อเรียกร้อง ต้องมีโดยเฉพาะให้นายจ้างการปฏิบัติ ตาม ม.11/1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3  ร่วมกันจัดทบทวน และวิเคราะห์ สังเคราะห์ อดีตที่ผ่านมา โดยจัดให้มีคณะทำงานร่วมกัน 1 ชุด

4  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ ร่วมกัน ในวันที่ 22, 23 ก.ค.54 กำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกัน จัดเสวนา และระดมสมอง โดยการสัมมนาครั้งนี้ตั้งหัวข้อว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนงานโลหะในประเทศไทย โดยจะเชิญวิทยากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา

5  ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในขบวนการแรงงาน ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่ TEAM สังกัดอยู่ ในส่วนของALCT มีส่วนร่วมได้หรือไม่ โดยหากมีการขับเคลื่อน หรือมีกิจกรรมต่างๆ ในการนี้ทางเลขาธิการ TEAM เป็นผู้ประสานกับสมานฉันท์แรงงานไทย ให้มีการส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม ประชุมวาระต่างๆ ซึ่งในที่ประชุมเห็นด้วย เพราะทุกคนมองว่า แรงงานทั้งผองคือพี่น้องกัน

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน