คนงานฮิตาชิ ปลุกศรัทธา สร้างพลังสามัคคีพัฒนาสังคม

ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งปัญหาภายในประเทศและนอกประเทศที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้  และที่สำคัญปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรที่ยังมีอยู่  ทั้งที่เป็นสมาชิกฯด้วยกัน หรือพนักงานที่ยังไม่เป็นสมาชิกฯและทางด้านแรงงานสัมพันธ์กับทางบริษัทด้วย

ทางด้านสหภาพแรงานฮิตาชิแห่งประเทศไทยพยายามศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด  โดยการจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมให้สมาชิกมาโดยตลอด  ทำให้สมาชิกและทางบริษัทฯ รวมทั้งสาธารณะชนในพื้นที่ ได้รับรู้คำว่าสหภาพแรงงาน  มิได้ทำให้ใครเดือดร้อน   แต่ตรงกันข้ามกลับทำประโยชน์แก่ทุกคนในสังคมดังคำขวัญของสหภาพแรงงานฮิตาชิฯที่ว่า “ขยัน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สร้างงาน  ให้การศึกษา  พัฒนาสังคม”  และในที่สุดสมาชิกก็เกิดความสามัคคีเกิดความรักต่อองค์กรจึงร่วมกันผนึกกำลังความสามัคคีกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่  13 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา สมาชิกสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดงานทำบุญสำนักงานและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหารายได้ ซื้อโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานสหภาพฯ นายนิกร เพชรสีเวียง แกนนำสมาชิกในการจัดงานครั้งนี้กล่าวว่า   “โดยเรามีวัตถุที่จัดงานทอดผ้าป่าครั้งนี้คือ

1.  เป็นความต้องการของมวลสมาชิกสหภาพแรงงานฮิตาชิฯ ซึ่งมองเห็นสิ่งที่องค์กรต้องการ และต้องใช้ประโยชน์ในเรื่องการสื่อสาร และพัฒนาองค์กรไปสู่ยุคเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัย  เพื่อให้กรรมการ    ได้ใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลให้แก่สมาชิก ในเรื่องการประชุมใหญ่  หรือการนำเสนอข้อมูลต่างๆของทีมเจรจาข้อเรียกร้องได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
2.  เป็นการร่วมทำบุญสำนักงานสหภาพฯ ในโอกาสครบรอบ 11 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและมวลสมาชิก
3.  เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมความรักสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกด้วยกันและเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรให้ประจักษ์ต่อสาธารณะชน
4.  ความมุ่งหวังของมวลสมาชิกที่อยากจะเห็นองค์กรของตัวเองมีศักยภาพที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองและจัดหาสวัสดิการดีๆ ตลอดจนความเป็นเลิศในด้านองค์กรสหภาพแรงงานดีเด่นของมหาชนต่อไป

ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เป็นการรวบรวมเงินของสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาและที่สำคัญเป็นการบริจาคของสมาชิกด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆหลังจากที่สหภาพแรงงานฯของเราได้มอบของขวัญปีใหม่เป็นโบนัส 4 เดือน บวกเงินพิเศษอีกคนละ 1 เดือนบวกเงิน 11,000 บาท”    นายนิกร เพชรสีเวียงแกนนำคนเดิมกล่าวต่อ

ซึ่งยอดบริจาคทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสหภาพฯแล้วเป็นจำนวนเงิน  60,509 บาทและทางสหภาพจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกต่อไป
 

เชิดชู  ศิริชัย     นักสื่อสารแรงงานศูนย์ปราจีนบุรีรายงาน