ขบวนผู้หญิง เสนอดีไซน์ใหม่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

WeMoveและเครือข่ายแถลงเสนอดีไซน์ใหม่รัฐธรรมนูญ ที่ประกอบด้วยประชาชนทุกเพศสภาพและทุกภาคส่วน ต้องบัญญัติเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน ความเสมอภาค จัดให้มีสัดส่วนของหญิง-ชาย และเพศหลากหลาย เพิ่มกลไกและประสิทธิภาพของภาคประชาชนในการตรวจสอบ จัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บัญญัติสิทธิแรงงานในหมวดสิทธิเสรีภาพ
ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และองค์กรเครือข่ายได้แถลง “รัฐธรรมนูญใหม่นี้ดีไซน์ เพื่อพวกเรา “ทุกเพศทุกสภาพ” ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาโดยเนื้อหาแถลงการณ์มีดังนี้
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มีประเด็นในเชิงหลักการและสาระสำคัญหลายประการที่สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ผู้หญิง และเพศหลากหลายอย่างมาก  ตลอดช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และองค์กรเครือข่ายได้เสนอหลายประเด็นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้รับการยอมรับที่จะบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 นั้น ไม่มีบรรยากาศประชาธิปไตย ขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอและกว้างขวาง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้บัญญัติเรื่องใหม่ๆ ที่ขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตย จึงทำให้เกิดปัญหานานัปการตั้งแต่ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น ในการริเริ่มของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้  ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และองค์กรเครือข่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมกับทุกเพศสภาพ โดยเริ่มการศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามีข้อเด่น ข้อด้อยอะไร และในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระนี้ควรมีกระบวนการอย่างไรในแบบที่ผู้หญิงและทุกเพศสภาพต้องการ
ข้อเสนอเชิงหลักการที่ WeMove ห่วงกังวลและต้องการผลักดันเป็นพิเศษ คือ
1) ต้องประกันและบัญญัติเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน ความเสมอภาค และความเสมอภาคระหว่างเพศ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
2) WeMove ยืนยันหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยใช้มาตรการพิเศษเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางโอกาส เช่น การจัดให้มีสัดส่วนของหญิง-ชาย (Gender Quota) โดยให้มีเพศใดเพศหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามในองค์กรตัดสินใจทุกระดับ รวมทั้งในการเลือกตั้งส.ส. ส.ว. และกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งขอยืนยันการทำนโยบายและงบประมาณของรัฐทุกหน่วยงานที่ต้องคำนึงถึงเพศสภาพ วัยและสภาพของบุคคล (Gender Responsive Budgeting-GRB) ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 71 วรรค 4
3) ผู้หญิงและเพศหลากหลายต้องเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม ปกป้องคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องมีสันติภาพและปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เด็ก และผู้บริสุทธิ์ทุกศาสนา
4) เพิ่มกลไกและประสิทธิภาพของภาคประชาชนในการตรวจสอบนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรอิสระ
5) ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้หลักการข้อเสนอกฎหมาย เอื้ออำนวยต่อประชาชนมากกว่าปัจจุบัน
6) ยืนยันการจัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และสุขภาพ
7) เพิ่มอำนาจการตัดสินใจของผู้หญิงในการจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8) ให้บัญญัติสิทธิแรงงานในหมวดสิทธิเสรีภาพ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน สิทธิด้านหลักประกันในการดำรงชีพทั้งระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน รวมทั้งระบบประกันสังคมที่เป็นอิสระ” และรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87, 98, 183 และ 190
ข้อเสนอของ WeMove และองค์กรเครือข่ายต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1) ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยประชาชนทุกเพศสภาพและทุกภาคส่วน คล้ายคลึงกับสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540
2) มีกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางตลอดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ และหลังจากร่างเสร็จแล้ว
3)  ให้ทำประชามติ โดยต้องเผยแพร่อย่างทั่วถึง และให้ประชาชนมีเวลาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ
ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)
กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
กลุ่มผู้หญิงปากมูน
กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม
กลุ่มเพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เครือข่ายสตรีพิการ
เครือข่ายองค์กรสตรี 14 จังหวัดภาคใต้
เครือข่ายเยาวชนศูนย์ฟ้าใส
เครือข่ายสตรีชายแดนใต้
เครือข่ายผู้หญิงอีสาน
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม