ขบวนผู้หญิง ส่งแถลงเรียกร้องคสช.คุกคามสิทธิ เสรีภาพ การแสดงความต่อรธน.มีชัย

IMG_2543 (1)

ขบวนผูหญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) เรียกรอง คสช.แสดงความรับผิดชอบและหยุดคุกคาม
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ (รธน.)

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15 น.ขบวนผูหญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)ได้แถลงการณฺ เรียกรอง คสช.แสดงความรับผิดชอบและหยุดคุกคาม สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ ว่า ตามที่ขบวนผูหญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) จัดเวทีนําเสนอรางรัฐธรรมนูญและรับฟงความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญจากองคกรเครือขายภาคประชาชนในภาคอีสานในวันนี้ (13 กพ.59)ที่โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ ซึ่งเปนไปตามที่กรรมการรางรัฐธรรมนูญขอความรวมมือประชาชนสงความคิดเห็น

โดยมีประชาชนจาก 13 จังหวัดเขารวมจํานวน ๗๕คน ซึ่งเมื่อดําเนินการประชุมไปไดไมนานไดมีเจาหนาที่ทหารเขาในงาน ถายภาพวิทยากร ผูจัดงาน รายชื่อผูเขารวม และเอกสารตางๆจากนั้นไดแจงวามีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดใหยุติการประชุม ผูจัดไดขอคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร แตไมมีเอกสารใดๆมาแสดง ตอมาผูบริหารโรงเรียนอนุบาลไดขอรองใหยุติการประชุมแมกอนหนานี้จะไดอนุญาตใหใชสถานที่ เนื่องจากไมสบายใจที่ใหใชสถานที่อีกตอไป และแจงวาจะขอปดไฟและเครื่องเสียงภายในสองนาที ผูจัดพยายามอธิบายและตอรองแตในที่สุดตองยุติการประชุม และยายการประชุมมาที่โรงแรมรูท 202 เจาหนาที่ทหารและตํารวจไดตามมาที่โรงแรมและสั่งใหยุติการประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยอางคําสั่งของผูบังคับบัญชาระดับสูงของทหาร อางวาไมมีการขออนุญาตกอนจัด แตผูจัดยังยืนยันวาเปนการจัดการประชุมโดยเปดเผย และเปนการรวมมือกับกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเครือขายผูหญิงเพื่อการปฏิรูปประเทศเคยจัดการประชุมในลักษณะนี้มาแลว 2 เวที คือที่สวนกลางที่รัฐสภา โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ

IMG_2545 (1)-2

ประธานกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญมารวมงานและไดสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญมาใชประกอบการประชุม

ดวย และไดจัดการประชุมที่ภาคเหนือ(จังหวัดลําปาง)เมื่อสัปดาหที่ผานมา เวทีนี้เปนเวทีที่ 3 และมีแผนจะ

จัดเวทีภาคใตในสัปดาหหนาดวย
การกระทําของเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ ที่จังหวัดอํานาจเจริญครั้งนี้ ถือวาเปนการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ ใน
การแสดงความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญของประชาชน เปนการกระทําที่ขัดกับการสิ่งที่ คสช.สื่อสาร ประชาสัมพันธ เครือขายผูหญิงเพื่อการปฏิรูปประเทศจึงขอเรียกรองให คสช,แสดงความรับผิดชอบและยุติ

การคุกคามสิทธิ เสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ มิเชนนั้นประชาชนคงไม

สามารถยอมรับรางรัฐธรรมนูญที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนได

///////////////??????