ขบวนผู้หญิงเสนอปฏิรูปความเสมอภาคระหว่างเพศ


NormalAppImage(8)
เครือข่ายผู้หญิงจากกลุ่มต่างๆ นำโดยกลุ่มบูรณการแรงงานสตรี  ร่วมกันเดินรณรงค์รำลึก 104 ปีวันสตรีสากล จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องความต้องกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาการเดินรณรงค์ครั้งนี้เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของขบวนผู้หญิงในการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญ สวัสดิการ ค่าจ้าง สิทธิเท่าเทียม สัดส่วนหญิงชาย50:50 ในโครงการพัฒนาของรัฐและไตรภาคีทุกระดับ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่องค์กรผู้หญิงกลุ่มต่างๆได้เสนอความต้องการของกลุ่มตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมาย เพื่อความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ข้อเสนอครั้งนี้จะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ คงต้องดูกันต่อไปว่ารัฐบาล คสช.จะให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่เป็นมารดาของลูกแค่ไหน อย่างไร

นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน