ก้าวสู่ปีที่ 14 สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย

te

เมื่อพูดถึงองค์กรแรงงาน ที่มีบทบาทมากในสังคมไทย คนงานไทยน่าจะรู้จัก สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย หรือเรียกสั่นๆ ว่า TAEM ซึ่งเกิดจากรวมตัวกันของคน 3 สหพันธ์แรงงาน คือ สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงาน ยานยนต์ แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์แรงงานโลหะแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อ 13 ปี ที่แล้ว ซึ่งตรงกับปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทย ประสพปัญหา เศรษฐกิจฟองสบู่แตก หรือ วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ที่รู้จักกัน ก่อตั้งขึ้นภายใต้นโยบายเป้าหมาย เพื่อต้องการให้คนงานในประเภทกิจการโลหะ มีอำนาจการต่อรองที่เข้มแข็ง ในรูปแบบสายอุตสาหกรรม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการทำงาน มีสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการสังคม ที่ดี และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึงองค์ TEAM ได้อยู่ภายใต้ สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ อยู่ภายองค์กรแรงงาน ระหว่างประเทศ INDUSTRY ALL ตามลำดับ คนงานที่เป็นสมาชิก รวมทั้งหมด 71,300 กว่าคน(สหภาพแรงงาน 83 องค์กร)

วันที่ 13 มีนาคม 2558 TEAM ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้กล่าวถึงการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ขององค์กร และได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อมาแทนกรรมการชุดเก่าที่ได้หมดวาระลงในปีนี้ นำโดยนายชาลี ลอยสูง เป็นประธาน และ นายยงยุทธ เม่นตะเภา เป็นเลขาธิการ และคณะกรรมการอีก 35 คน

นโยบายหลักในปีนี้ คือ จัดสร้างสำนักงานให้แล้วเสร็จ ผลักดัน อนุสัญญา ILO87,98 ช่วยหเลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับความดือดร้อนจากการกระทำของนายจ้าง ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่เป็นประโยชน์ต่อคนงานทุกฉบับ สนองรับนโยบายขององค์กรแม่ ในระดับต่างๆ ในความรู้กับคนงานในเรื่องสิทธิ ผลประโยชน์ ของคนงาน ผลักดันในองค์กรสมาชิกให้จัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซนต์ เป็นต้นฯ นี้คือนโยบายหลักที่ TEAM จะต้องดำเนินในปีนี้

อนึ่งหนึ่งครั้งนี้กลุ่มคนงานสตรีที่เป็นสมาชิกของ TEAM ได้มีการจัดตั้งกลุ่มคนงานสตรี ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ กลุ่มเครือข่ายแรงงานสตรี TEAM” เพื่อเชื่อมต่อคนงานสตรี เชื่อมต่อกับกลุ่มบูรณการณ์สตรี พร้อมทั้งต้องการยกระดับคุณค่าของคนงานสตรี ภายใต้สโลแกน “พลังแรงงาหญิง..สร้างสรรค์แรงงานไทย” โดยได้ตั้ง คุณณฐภัทร ขยันกิจ เป็นประธานกลุ่ม และ คุณ ศิริจรรยาพร แจ้งทองหลาง เป็นเลขาธิการกลุ่ม ทั้งนี้ ได้มีกรรมการบริหารชุดแรก จำนวน 16 คน โดยตัวแทนจากทั้ง 3 สหพันธ์ฯ

วันนี้ทาง TEAM เองได้กำหนดวันเพื่อจะทำการวางศิลาฤกษ์ สำนักงาน ในที่ประชุมกำหนดให้เป็นวันที่ อาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 เริ่มเวลา 8:30 น. เป็นต้นไปที่ ที่ดินของTEAM ที่ได้ทำการซื้อไว้ ในซอยวัดบางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา

นักสื่อสารแรงงานสหพันธ์แรงงานเครื่องไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ รายงานฯ