การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคมหลังโควิด

ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(Friedrich-Ebert-Stiftung) ได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการ การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคมหลังโควิด Employment and Social Protection after Covid โดยมีความเป็นมา ดังนี้ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ใช้แรงงานหลายล้านคนได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัส

กลุ่มแรกคือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกิจการโรงแรม มีแรงงานทั้งหมดราว 1.63 ล้านคน อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งหมดต้องหยุดงานไม่มีรายได้

ต่อมาคือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั้งหมดประมาณ 21 ล้านคน ราว 7 ล้านคนทำงานในภาคการค้าและบริการในเขตเมือง เกือบทั้งหมดต้องหยุดงานและไม่มีรายได้ หรือมีงานและรายได้น้อยลง

ปัจจุบันผลกระทบกำลังขยายสู่แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีโรงงานหลายแห่งเริ่มปิดการผลิตบางส่วนแล้ว กลุ่มนี้เป็นแรงงานในระบบประกันสังคมซึ่งมีทั้งหมดราว 11.6 ล้านคน บางส่วนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ บางส่วนมีงานและรายได้น้อยลง

จากผลกระทบที่กว้างขวางครอบคลุมแทบทุกภาคส่วน ประเมินกันว่ามีแนวโน้มที่จะรุนแรงไม่น้อยกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต นั่นหมายถึงแรงงานหลายล้านคนจะได้รับผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  ทางสหภาพแรงงานและภาคีจากภาคสังคมจึงประสานความร่วมมือกันเป็น “ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด” และจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งเพื่อลดความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและช่วยให้แรงงานปรับตัวสู่สถานการณ์หลังโควิดได้

มีวัตถุประสงค์ คือ

  • รวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาสังเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้มีนโยบายที่ช่วยลดผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • ส่งสริมเครือข่ายความร่วมมือและการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง