กองทุนฯ จ่ายเงินสงเคราะห์คนงานบริติชไทยซิน 


คำสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้คนงานบริษัทบริติช-ไทยซิน ให้คนไทย 79 คน เป็นเงิน 557,046 บาท แต่เห็นชอบเลื่อนจ่ายแรงงานเมียนมา 21 คนออกไปก่อน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 กองคุ้มครองแรงงานกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เรื่อง รายงานการติดตามกรณีคนงาน บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด โดยอ้างถึงหนังสือ ที่ กสอ.4/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขอให้กระทรวงแรงงานติดตามกรณีคนงาน บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด นายจ้างเลิกจ้างคนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จำนวน 111 คน และวันที่ 20 มีนาคม  2560 คนงานได้เขียนคำร้อง คร.7 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 44/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 แล้ว แต่คนงานยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จึงรายงานผลให้กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เพื่อทราบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ประชุมพิจารณาให้เงินสงเคราะห์กรณีอื่นๆนอกจากค่าชดเชยและได้มีมติดังนี้ 

1.เห็นชอบให้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแก่ลูกจ้างคนไทย จำนวน 79 คนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 557,046 บาท 

2.เห็นควรให้เลื่อนการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างชาวเมียนมา จำนวน 21 คน ออกไปก่อนโดยให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารประจำตัวของลูกจ้างรวมทั้งหนังสืออนุญาตการทำงานของลูกจ้าง และส่งให้กองคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย  เป็นอำนาจหน้าที่ของจังหวัดสมุทรสาครในการพิจารณาให้การสงเคราะห์เงินดังกล่าว จากผลการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จะแจ้งเรื่องการจ่ายเงินเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างทราบต่อไป

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่