กลุ่มแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดนำเที่ยวระดมทุนทำกิจกรรม

P9130009

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดไหว้พระ 9 วัด ระดมทุนทำกิจกรรมอบรมดความรู้ด้านแรงงาน-ช่วยเหลือสิทธิแรงงาน

วันอาทิตย์ที่  13  กันยายน  2558  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดนำเที่ยวทำบุญไหว้พระ 9 วัด จ.อยุธยา และ จ.สิงห์บุรี  จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการระดมทุนไว้ทำกิจกรรมของกลุ่มสหภาพฯ ในการอบรมให้ความรู้สิทธิที่เกี่ยวข้องของแรงงาน และการช่วยเหลือรับเรื่องร้องทุกข์ของคนงานในพื้นที่ และเพื่อการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆของขบวนการแรงงาน เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และอนุสัญญา  ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งการจัดนำเที่ยวในครั้งนี้พี่น้องแรงงานที่เป็นทั้งสมาชิกสหภาพแรงงานและคนงานในกลุ่มพื้นที่ รวมถึงพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดระดมทุนในครั้งนี้ โดยสาย จ.อยุธยา ไปกัน 2 คันรถบัส  และอีก 1 คันรถตู้  ส่วนสาย จ.สิงห์บุรี  จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี  ไปกัน 8 คันรถบัส  รวมเป็น 10 คันรถบัส ซึ่งการจัดนำเที่ยวระดมทุนในครั้งนี้  หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงมีเงินเหลือทำกิจกรรมของกลุ่มสหภาพฯเป็นจำนวนเงิน  46,100 บาท    และได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเข้าในกองทุนต่างๆดังนี้ 1.กองทุนผู้นำเกษียณอายุ 2.กองทุนช่วยเหลือผู้นำถูกเลิกจ้าง 3.กองทุนฝึกอาชีพ  ซึ่งกองทุนเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้นำแรงงานในพื้นที่ต่อไป

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่