กลุ่มแรงงานอยุธยาเผยกรรมการสหภาพถูกนายจ้างหาเหตุเลิกจ้างอื้อ

วันที่ 3ธันวาคม2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง นำโดยนายอุดม ไกรยราช ประธานกลุ่มฯ นายสมเกียรติ ลอยโต นาย ประวิทย์  โพธิ์หอม  นาย ชนะ  สุขสำราญ  นาง ขณิกพรรษ  รักษาดี นาย  จำลอง  ชะบำรุง    นาย  องอาจ  วิเศษรัตน์ ประชุมร่วมกับผู้นำ 20 สหภาพแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและสถานประกอบการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฯ นาย อุดม ไกรยราช ได้กล่าวในที่ประชุมว่าในขณะนี้การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างและกรรมการสหภาพแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายแห่ง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกกับหลายสหภาพแรงงาน

     นาย พิษณุ  อันสา  ประธานสหภาพแรงงาน บีเมเยอร์ แอนด์ ทีจี กล่าวว่าส หภาพแรงงานบีมเยอร์ แอนด์ ทีจี เป็นอีกที่หนึ่ง กรรมการสหภาพแรงงานถูกเลิกจ้างทั้งคณะ และกำลังต่อสู้ขบวนการทางศาลแรงงาน เพื่อจะขอกลับเข้าทำงาน แต่ก็ยังถูกปฏิเสธจากนายจ้าง ซึ่งใช้เวลานานในการพิจารณา                                                                                                 

จำลอง   ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา