กลุ่มแรงงานสระบุรี อบรมสื่อ หวังพัฒนาข่าวองค์กร

 

20150301_120222

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ จัดอบรมนักสื่อสาร หวังฟื้นขบวนการสื่อสารในพื้นที่ หลังวางแผนงานประจำปี

วันที่ 1 มีนาคม 2558 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดการฝึกอบรม การเขียนข่าวเบื้องต้น และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารแบบง่ายๆ โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงาน และประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อน ซึ่งมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้ามาอบรมหลักการสื่อสารและการเขียนข่าวเบื้องต้น ว่าการเขียนข่าวที่ถูกต้องควรเขียนอย่างไร โดยมีวิธีการ ขั้นตอนการเขียนข่าว โดยบรรยายให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจหลักการเขียนข่าว พร้อมให้ทดลองเขียนข่าวจริง คนละข่าว เพื่อสื่อสารต่อสมาชิกสหภาพแรงงานและกลุ่มฯ

20150301_10084520150301_101401

จากนั้นวิทยากรให้ส่งเพื่อตรวจพร้อมเสนอแนะหลักการเขียนข่าว แก้ไขให้ถูกต้อง เสนอแนะเขียนอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง ใช้หลักจรรยาบรรณ ว่าข่าวคือข้อเท็จจริง ที่นำมานำเสนอ ต้องมีข้อมูล และแหล่งข่าว บางข่าวอาจต้องระวังแหล่งข่าว ต้องให้กองบรรณาธิการช่วยดูเรื่องความเสี่ยงเป็นต้น

20150301_10134420150301_103301

จากนั้นนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้อบรมต่อเรื่องการออกแบบ และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิคแบบง่ายๆโดยใช้โปรแกรมเวิร์ด เพื่อความรวดเร็วสวยงาม ส่งทางอีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือปริ้นติดบอร์ดสื่อสารกันภายในได้

นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ ฝ่ายประสัมพันธ์กลุ่มฯ ได้กล่าวว่า การจัดการอบรมเพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ศักยภาพบุคลากรของแต่ละองค์กร ให้สามารถผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารได้ การเขียนข่าวเพิ่มความรู้ และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าการอบรมนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแรงงาน ในการนำไปใช้

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสระบุรี รายงาน