กลุ่มแรงงานรังสิต ต้านประกันสังคมขยายอายุรับบำนาญจากอายุ 55 เป็น 60 ปี

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ยื่นคัดค้านการขยายอายุผู้ประกันตนกรณีบำนาญชราภาพ 55 ปี เป็น 60 ปี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) นำโดย นายสมัย ภูแผนนา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายพันธ์เทพ เปาริก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายอายุผู้ประกันตนประกันสังคม กรณีชราภาพ 55 ปี เป็น 60 ปี ด้วยทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯมีความเห็นร่วมกันว่า การขยายอายุผู้ประกันตนในการรับเงินกองทุนชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ไม่ใช่การหาทางออก ในขณะที่รัฐบาล คือ 1 ใน 3 ฝ่าย ที่สมควรต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนชราภาพ แต่รัฐบาลกลับไม่จ่าย แต่กลับเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกันตนเสียผลประโยชน์เรื่องหลักประกันของชีวิตไป

ดังนั้นกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) จึงมีข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 4 ข้อดังนี้

1) คัดค้านการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

2) ให้ฝ่ายรัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่าย ในทุกๆกองทุนของพ.ร.บ.ประกันสังคม

3) ให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ปฏิรูปโครงสร้าง ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการขยายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในกองทุนต่างๆ

4) ผู้ประกันตนที่รับเงินชราภาพ ต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลภายใต้สิทธิพระราชบัญญัติประกันสังคม นอกจากข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ให้ทางสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เสนอเรื่องเข้าส่วนกลางให้มีการทบทวนและแก้ไขให้เป็นไปตามที่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ต้องการ และมีผู้ประกันตนต้องการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเงินในกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ยังได้ไปยื่นหนังสือถึง นายประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามข้อเรียกร้องวันที่ 1 พฤษภา วันกรรมกรสากล ซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคำ)