กลุ่มสระบุรี “ชง” รองผู้ว่า–ฟันบริษัทละเมิดสิทธิแรงงาน!!

ลูกจ้างเสนอ  เอาจริงกับบริษัทนายทุนที่ละเมิดสิทธิแรงงานและไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย  –  รองผู้ว่า รับลูก “สั่งเชือด” ทันทีหากผิดจริง! มอบ สนง. สวัสดิการฯ  – อุตสาหกรรม – สรรพากร เข้าตรวจสอบ!! 
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 4/2553 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมรับทราบมติการปรับค่าจ้างขึ้นต่ำของจังหวัดสระบุรีวันละ 9 บาท จากค่าจ้างวันละ 184 บาทเพิ่มเป็นวันละ 193 บาท และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและแรงงาน ระดับประเทศและระดับจังหวัด
 
นายส่งศักดิ์ รูปแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ได้ส่งมติของที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ให้คณะกรรมการค่าจ้างกลางพิจารณา 2 ความเห็นตามที่ที่ประชุมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเสนอ เนื่องจากยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะปรับขึ้นกี่บาท แต่ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นแนวทางใดนั้นให้เป็นดุลพินิจของส่วนกลาง โดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเสนอปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 66 บาท และผู้แทนฝ่ายนายจ้างเสนอปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 5 บาท
 
นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า การประชุมวันนี้ในส่วนของการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำนั้นคงจะจบแล้ว โดยเห็นได้ชัดว่าอำนาจของคณะอนุกรรมการฯในแต่ละจังหวัดไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริง และไม่เป็นธรรมกับจังหวัดที่ไม่มีสหภาพแรงงานหรือผู้แทนลูกจ้างอย่างแท้จริงเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องแรงงานในจังหวัดได้ ทำให้การปรับค่าจ้างในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองของแต่ละพื้นที่เท่านั้น จึงได้เสนอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัด โดยให้มีเพียงคณะกรรมการค่าจ้างกลางเพียงชุดเดียวก็เพียงพอแล้วและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการประชุมแต่ละครั้งด้วย
 
นายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวว่า ในวันนี้ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ว่ายังมีหลายสถานประกอบการที่กดขี่แรงงานหรือละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น มีบริษัทแห่งหนึ่ง แม้กระทั้งมีข้อตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะไม่เลิกจ้างลูกจ้าง ก็ยังมีเจตนาฝ่าฝืนข้อตกลงโดยเลิกจ้างลูกจ้างอย่างนี้เป็นต้น รวมถึงด้านความปลอดภัยในการทำงาน มลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่ปฎิบิตตามกฎหมายแรงงานที่กำหนด หน่วยงานของรัฐเองก็ไม่มีมาตรการเชิงรุกในการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือคนงานเหล่านี้ จึงเสนอให้จังหวัดโดยรองผู้ว่าฯในฐานะที่ดูแลด้านสายงานแรงงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่ทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
 
รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการตรวจสอบโรงงาน 2 แห่งที่คนงานได้นัดชุมนุม ว่าได้กระทำผิดกฎหมายในเรื่องใดบ้างโดยให้จัดคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆให้เข้าไปตรวจสอบและแนะนำต่อไป หากมีบริษัทใดทำผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด
 
พรนาราย ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี – รายงาน