กลุ่มสระบุรี เติมความรู้กฎหมายชุมนุม -เลือกประธานกลุ่ม

1448196098879

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ เตรียมความรู้ก่อนชุมนุม  ผลกระทบจากกฎหมายชุมนุม จัดประชุมใหญ่เลือกตั้งประธาน เลขา เหรัญญิกชุดใหม่

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัด อบรมโรงเรียนผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทหน้าที่ และ พรบ.ชุมนุม โดยมีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2558 สถานที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต

ซึ่งผู้เข้าร่วมมีความสนใจและโต้ตอบ ซักถาม บางท่านสนใจและตั้งใจเข้ามาทำงานองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กร มิให้ลูกจ้างถูกนายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรียบ และให้ลูกจ้างได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน เช่นความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มสวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้ บางคนเข้ามาเพราะประธานเลือก บางคนเข้ามาเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ บางคนเข้ามาเพราะอยากรู้ว่าการเป็นกรรมการสหภาพเขาทำอะไรบ้าง

ในช่วงบทบาทหน้าที่วิทยากร เป็นคุณ ธนพร วิจันทร์ ได้มาให้ความรู้และข้อแนะนำ เรื่องพระราชบัญญัติชุมนุม พื้นที่สาธารณะที่มีการบังคับใช้แล้วนั้น ซึ่งทุกคนให้ความสนใจอย่างมากเพราะทุกองค์กร ต้องมีการชุมนุม การนัดหยุดงาน การจัดการชุมนุม

คุณพรนาราย ทุยยะค่าย ทนายความกลุ่มฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชุมนุมว่า ในการชุมนุมกฎหมายกำหนดว่า ต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตจัดการชุมนุม ภายใน24 ชั่วโมง การเป็นผู้จัดการชุมนุม และผู้ที่ร่วมชุมนุม แกนนำจะมีการกำหนดโทษไว้หากจัดการชุมนุมทั้งจำคุกหรือปรับ หากมีการชุมนุมการปิดถนน สถานที่ห้ามที่กำหนดไว้ เช่น ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สนามบินเป็นต้น การใช้เครื่องขยายเสียง ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น. มีข้อจำกัด มีบทกำหนดโทษต่างๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ซักถามที่ผู้เข้าร่วมสงสัย

1448196044026

ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ครั้งที่ 18 /2558 ได้มีวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ และวาระที่น่าสนใจคือ..เหลียวหลังแลหน้าการทำงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จำเป็นต้องมีกลุ่มฯอยู่หรือไม่ โดยสรุปที่ประชุมมีความคิดตรงกันว่า ยังคงต้องมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงต่อไป ต่อมามีการจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการ สามตำแหน่ง คือ.ประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ใหม่ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการในที่ประชุมรับรองดังนี้

1448196058428
ตำแหน่งประธาน คุณ ธนพร วิจันทร์
ตำแหน่งเลขา คุณ สวรรยา ผดาวัลย์
ตำแหน่งเหรัญญิก คุณ ศิริวรรณ ชาวดร
พร้อมมีทีมช่วยเหลือ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยเลขา คุณธีรยุทธ เรียนวาที จาก สร.อดิตยาเบอร์ล่าฯ ผู้ช่วย เหรัญญิก คุณพัชรี เจริญธรรมจาก สร.นครหลวงบร๊าสแวร์
รายงานโดยทีมสื่อสารสระบุรี