กลุ่มสระบุรี…รุก! วิพากษ์ “ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ”

 

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จัดวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ฉบับใหม่ ผู้นำ ตื่นตัวกันคึกคัก หวังเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 
 
เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย 53 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัด วิพากษ์…ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามโครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ วังยาวรีเวอร์ไซค์ รีสอร์ท จ.นครนายก  โดยมีผู้นำแรงงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.) วิชาชีพ ในจังหวัดสระบุรีและเครือข่ายความปลอดภัยฯ เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 35 คน เพื่อวิพากษ์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นเนื้อหาและสาระคำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติ( พ.ร.บ.) ความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับใหม่ กันอย่างเข้มข้นทีละมาตรา “จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นับวันที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือลูกจ้าง ที่นายจ้างมักจะละเลยประเด็นความปลอดภัยฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรและลูกจ้างจะได้ประโยชน์อะไรจาก พระราชบัญญัติฉบับนี้” นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าว
 
รายงานโดย  สวรรยา ผดาวัลย์ ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี