กลุ่มสระบุรีฯ เน้นบทบาทคปอ.ต้องรู้หน้าที่ เติมศักยภาพเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จัดสัมมนาให้ความรู้คณะกรรมการ  คปอ.และแกนนำแรงงานคาดหวังลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานในปี2554  ให้น้อยลง ทบทวนกฎระเบียบ ประกาศ และกฎมายความปลอดภัย เพื่อเพิมศักยภาพ
 
เมื่อวันที่  19 – 20  กุมพาพันธ์  2554    กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดอบรม เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยฯ และกรรมการสหภาพแรงงาน  กรรมการฝ่ายความปลอดภัยฯ       สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ      มีผู้เข้าร่วมประมาณ  30  คน     ณ   โรงแรมริมธารอินน์   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
โดยมีนายบุญสม   ทาวิจิตร   ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   กล่าวเปิดการอบรม จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานในปีที่ผ่านมานั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก  หากเทียบกับปีก่อนๆ   ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงได้  สิ่งสำคัญคือ คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยฯ   ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง    เช่นกฎหมายด้านความปลอดภัย  กฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัย  การนำปัญหาต่างๆเข้าสู่การประชุมร่วมกับฝ่ายนายจ้างนั้นเป็นสิ่งที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องใช้ทักษะการเจราจาเพื่อให้นายจ้างเข้าใจปัญหาและดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
ด้านนายพรนารายณ์     ทุยยะค่าย        ประธานสหภาพแรงงานอินโด –  รามา   เคมีคอลล์     ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า    คณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ   อย่างเคร่งคัดและมีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ชัดเจน    การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE  )  ต้องได้มาตรฐาน   การออกตรวจพื้นที่ ก่อนการประชุม   การประเมินความเสี่ยงต่างๆ  สำคัญเป็นอย่างมาก  และยังมีพระราชกิจจานุเบกษา   ประกาศกฎ
กระทรวงต่างๆที่ควรทราบดังนี้
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
 
กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน  พ.ศ. 2547
 
กฎกระทรวง  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  2548
 
กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ.  2549
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง  พ.ศ. 2552
 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร   ปั้นจั่น  และหม้อน้ำ
 
พระราชบัญญัติ   ความปลอดภัย   อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ.  2554
 
ด้านนางสาวธนพร   วิจันทร์     วิทยากร  หัวข้อบทบาทสมมุติและการเสนอญัตติในที่ประชุมคณะกรรมการ  คปอ.  กล่าวว่าคณะกรรมการ คปอ.  ต้องนำเสนอเรื่องต่างๆเข้าที่ประชุมและต้องใช้เหตุผลในการเสนอต่อนายจ้าง   มีความน่าเชื่อถือ    และสามารถให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกหรือลูกจ้างได้ 
 
นางสาวรุจิรา   แสนอุบล    ผู้เข้าร่วมอบรมกล่าวว่า    รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ  และจะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ   สิ่งสำคัญจะกลับไปให้นายจ้างทำการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนื่องจากในสถานประกอบการยังไม่คณะกรรมการชุดนี้
 
นงนุช  ไกรยศาสตร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน